UKM-8 : พัฒนาบุคลากรให้ทำวิจัยสถาบัน


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 8 เรื่องเล่าที่ 9
ผู้เล่า : นุกูล บำรุงไทย
จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง : พัฒนาบุคลากรให้ทำวิจัยสถาบัน

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         นโยบายของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บุคลากรทำงานวิจัยสถาบัน และซึ่งบุคลากรในงานนโยบายและแผน ของบัณฑิตวิทยาลัย มีภาระงานประจำมาก จึงจัดอบรมวิจัยสถาบันให้กับบุคลากร และส่งไปอบรม SPSS, Excell จัดอบรมวิธีการสร้างแบบสอบถาม

         แต่บุคลากรก็ยังไม่มีงานวิจัยเกิดขึ้น ต่อมามีโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับความถึงพอใจของนายจ้าง โดยจ้างนักวิจัยทำ และเสนอให้บุคลากรน่าจะลองทำข้อมูลเอง โดยการบันทึกลงในโปรแกรม SPSS เมื่อเกิดปัญหาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลก็ให้เจ้าหน้าที่คอมฯ มาช่วยแก้ไข และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยทำทีละเล็กละน้อย จนสามารถทำได้ จนปัจจุบันนี้ บุคลากรในงานนโยบายและแผน สามารถทำวิจัยได้เอง และคาดว่าในอนาคตบุคลากรสายสนับสนุนจะมีงานวิจัยเพิ่มขึ้น

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การได้ปฏิบัติจริง   
         2. มีผู้เอื้ออำนวย   

คุณลิขิต
         1. นางสาวสินีนาฏ พุ่มสอาด
         2. นางสาวจิตตีย์พร ตันติกูล

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#นุกูล#บำรุงไทย

หมายเลขบันทึก: 58846, เขียน: 12 Nov 2006 @ 11:44 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)