ที่มา http://www.moe.go.th/websm/news_oct06/news_oct315.htm   ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ข่าวที่ ๓๑๕/๒๕๔๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๔๙)        "เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้
มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชน
ให้กว้างขวางและทั่วถึง
โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย
พัฒนาคน โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานศึกษา
การจัดการศึกษาจะเน้นการกระจายอำนาจ
ไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และท้องถิ่น
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน
เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม
คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ"

ชื่อผู้บันทึก นางสาวนันทพร  ศรีแสง วันที่ 12 พฤษจิกายน 2549