ข่าวการศึกษา 4 เรื่อง ร่างนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา -นันทพร

  ติดต่อ

  นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าได้เสนอนโยบายด้านการศึกษาต่อที่ประชุม ครม.เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายรัฐบาลด้านสังคม เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแล้ว   

ที่มา http://www.moe.go.th/websm/news_oct06/news_oct315.htm   ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ข่าวที่ ๓๑๕/๒๕๔๙ (เดือนตุลาคม ๒๕๔๙)        "เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนำความรู้
มุ่งมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชน
ให้กว้างขวางและทั่วถึง
โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีชีวิตประชาธิปไตย
พัฒนาคน โดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน
สถาบันทางศาสนา และสถานศึกษา
การจัดการศึกษาจะเน้นการกระจายอำนาจ
ไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และท้องถิ่น
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคเอกชน
เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคม
คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ"

ชื่อผู้บันทึก นางสาวนันทพร  ศรีแสง วันที่ 12 พฤษจิกายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 58850, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นันทพร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)