สาวกธรรมกายเชื่อทำแล้วรวย ฟังพระพยอมจะตอบว่าอย่างไรความเห็น (0)