โครงการสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ยกย่องเชิดชูอาชีวะ


โครงการสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ยกย่องเชิดชูอาชีวะ

1. ชื่อโครงการ"โครงการสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ยกย่งเชิดชูอาชีวะ"

2. หลักการและเหตุผล

สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้เป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และขนส่งของภาคใต้ ได้จัดงาน Southern Logistics ปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยกำหนดจัดงาน ณ โรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ สงขลา ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ลักษณะการจัดงานเป็นงานออกบูท ของบริษัทรถยนตร์บรรทุกค่ายใหญ่ในประเทศ และรถบรรทุกของบริษัททุกประเทศที่ผลิตออกจำหน่าย และการบรรยายทางวิชาการ รวมถึงการสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโลจิสติกส์ และเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา รวมถึงประชาคมอาเซี่ยน เนื่องจากอาจารย์ชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ ที่ปรึกษาวิชาการของสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ และเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ สถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 ที่มีท่านประเสริฐ แก้วเพ็ชร เป็นนายกสภาสถาบันภาคใต้ 3 ได้มีดำริให้วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ออกบูททางวิชาการของวิทยาลัยฯและบริการการตรวจเช็ครถจักรยานยนตร์โดยนักศึกษาและคณาจารย์ของวิทยาลัยเทคนิคในงาน Southern Logistics 2015 โดยทางสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้สนับสนุนบูทในงานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากวิทยาลัย จากการประชุมของสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ทางสมาคมฯมีมติเพื่อสนับสนุนสถาบันอาชีวะ ภาคใต้ 3 ในการยกย่องเชิดชูงานอาชีวะ จีงมีมติขอให้สถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 จัดการแข่งขันกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และขนส่ง ในวิทยาลัยในสสังกัดสถาบันฯ โดยให้สถาบันฯกำหนดกติการะบียบในการแข่งขันโดยสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้พร้อมส่งทีมงานเข้าร่วมประชุมกับสถาบันฯ ในการนี้ทางสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้จะสนับสนุนเงินรางวัลผู้ชนะเลิศ(หรือทีม) รางวัลที่ 1 เป็นเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลที่ 2 เป็นเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลที่ 3 เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ ของสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ในทุกรางวัล และประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน

3. ลักษณะของโครงการ เป็นการจัดการแข่งขันทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับงานโลจิสติกส์และขนส่งโดยนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในสังกัดสถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 หรือวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดภาคใต้

4.ผู้รับผิดชอบโครงการ สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ และสถาบันอาชีวะภาคใต้ 3

5.ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 28 มีนาคม 2558

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อเป็นสนับสนุนการเรียนในสถาบันอาชีวะ

6.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะ

6.3 เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดการส่งเสริมให้เกิดการสนใจเรียนสายอาชีวะเป็นจริง

6.4 เพื่อให้สังคมได้รับรู้ความก้าวหน้าทางทักษะของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะ

6.5 เพื่อความภาคภูมิใจของนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะ
7. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

- มีวิทยาลัยสายอาชีวะส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

- มีนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะเข้าร่วมการแข่งขัน

- เกิดความร่วมมือของสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ และ สถาบันอาชีวะภาคใต้ 3

- มีนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะเข้าร่วมเชียร์และร่วมงาน

8. สถานที่ดำเนินการ

- ในงาน ณ โรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ สงขลา

10. แผนการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการโครงการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในที่ประชุม ของสภาสถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

11. งบประมาณที่ดำเนินการ

11.1เงินรางวัลในการแข่งขัน วงเงิน 60,000 บาท สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้เป็นผู้ออก ทางสถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 ออกเฉพาะเงินตอบแทนกรรมการตัดสิน

11.2ค่าโล่ สำหรับผู้ชนะ 3 รางวัล สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ เป็นผู้ดำเนินการ

11.3ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันสถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 เป็นผู้รับผิดชอบ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จะเกิดความภาคภูมิใจ ในตัวนักเรียนนักศึกษาสายงานอาชีวะ และเป็นโอกาสที่นักเรียนนักศึกษาสายงานอาชีวะ จะได้พบผู้ประกอบการสายงานโลจิสติกส์และขนส่ง ของภาคใต้ และของทั้งประเทศเพราะจะมีผู้ประกอบการจากสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งของทุกภาคภายในประเทศเข้าร่วมงาน

13. การติดตามประเมินผล

13.1 มอบ ให้สถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 เป็นผู้ดำเนินการติดตามประเมินผล

13.1 การวิจัยในการปฎิบัติการ

14. วิธีดำเนินการ

14.1 ประสานกับนายกสภาสถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 และผู้อำนวยการสถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 ทางโทรศัพท์ เมื่อ 9 มีนาคม 2558

14.2 ส่งโครงการทางอีเมล์

14.3 นำเข้าขอความเห็นชอบในการประชุม สภาสถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 ในการประชุม 10 มีนาคม 2558

14.4 ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ ร่วมประชุมรายละเอียดกับผู้รับผิดชอบของสถาบันอาชีวะภาคใต้ 3 ตามที่ทางสถาบันฯกำหนด

ผู้เสนอโครงการ นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ ที่ปรึกษาวิชาการ สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ สถาบันอาชีวะภาคใต้ 3

โทร.089-7380252 Email : chaiwud71@gmail.com

ผู้ประสานงาน คุณธเนศ เจ้าหน้าที่สมาคมโลจิสติกส์และขนส่งภาคใต้ โทร. 081-9633245 Email: aslt@hotmail.co.th

งานนี้จัด ณ สนามโรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ สงขลา ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ 08.30-15.00 น.

หมายเลขบันทึก: 587983เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2015 20:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 มีนาคม 2015 20:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

โครงการน่าสนใจมาก

อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้มากๆครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี