กริยา : กริยาที่มีหลายคำ (Verbs: multi-word verbs) ตอนที่ 2

กริยาวลี และกรรม (Phrasal verbs and objects)

กริยาวลีส่วนใหญ่จะมีกรรม โดยส่วนใหญ่ องค์ประกอบที่เป็นคำวิเศษณ์ อาจอยู่หน้าหรือหลังกรรมก็ได้ ถ้ากรรมนั้นมิใช่บุรุษสรรพนาม (me, you, him, her, us, it และ them) ลองเปรียบเทียบ

องค์ประกอบหน้ากรรม

She brought up three kids all alone

องค์ประกอบหลังกรรม

I brought my children up to be polite.

ถ้ากรรมเป็นบุรุษสรรพนาม เราต้องนำกรรมไว้หน้าองค์ประกอบเสมอ เช่น

I've made some copies. Would you like me to hand them out?

ไม่ใช่ Would you like me to hand out them?

Oh, I can't lift you up any more. You're too big now!

ไม่ใช่ I can't lift up you any more.

โดยปกติแล้ว เรามักจะนำกรรมที่มีขนาดยาว ไว้หลังองค์ประกอบ เช่น

Many couples do not want to take on the responsibility of bringing up a large family of three or four children.

อย่างไรก็ตาม เราใช้กริยาวลี โดยที่ไม่มีกรรมก็ได้ กริยาวลีเหล่านี้ก็มี break down, get back, move in/out, carry on, run away, join in, และ wake up เช่น

The taxi broke down on the way to the airport and I thought I nearly missed my flight.

What time did you wake up this morning?

พจนานุกรมอังกฤษที่ดี จะบอกคุณเองว่ากริยาวลีต้องกรรมหรือไม่ หรือสามารถใช้โดยไม่มีกรรม

หนังสืออ้างอิง

Camedridge Dictionaries Online. (2015). Verbs: multi-word verbs. http://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/verbs-multi-word-verbs

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)