โครงการ เยาวชนคนดี

เยาวชนคนดี

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยฝ่ายเด็ก เยาวชน สตรี และสถาบันครอบครัว และฝ่ายคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นำโดย ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการและประธานฝ่ายเด็กฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ มูลนิธิธัมม พุทธะ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทรงเดช มโนจินดา ประธานมูลนิธิฯ , องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม นำโดย นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรฯ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการ "เยาวชนคนดี : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก้าวทันโลกรู้ทันสังคม" ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ค่ายมูลนิธิธัมม พุทธะ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต "เก่ง ดี และมีความสุข" เพื่อให้เยาวชน นำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาท มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคมด้วยความเกื้อกูล การพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติ

กิจกรรม

1.ไหว้พระสวดมนต์ (รับศีล 8) สอนโดย อาจารย์แม่ วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ ระดับประเทศ

-อบรม พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข สอนโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทรงเดช มโนจินดา ประธานมูลนิธิ ธัมม พุทธะ

-กิจกรรมโยคะ/ล้างสารพิษด้วยน้ำเกลือ/สมาถะวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย นายนัฐกร สุภธีระ(ครูปอนด์ ครูโยคะระดับประเทศ)

2.อบรม การมีส่วนร่วมในสังคม , แม่วัยใส (ท้องไม่พร้อม) , กิจกรรมการมีส่วนร่วม สอนโดยนายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม

ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม

3.อบรม ชีวิตมีชีวิต สอนโดยนายรุจ ชุมเกษร กรรมการฝ่ายเด็กฯ

4.อบรม พัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย นางทรัพย์ทวี ชื้อบุญมี กรรมการฝ่ายเด็กฯ

5.กิจกรรมทำความดี (ปลูกต้นไม้ , บำเพ็ญประโยชน์)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (1)

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆค่ะ ฝากติดตาม

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/587936