กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​
นาย กฤตชัย​ (ไชยนิรันดร์)​ พยอมแย้ม

โครงการ เยาวชนคนดี


เยาวชนคนดี

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

โดยฝ่ายเด็ก เยาวชน สตรี และสถาบันครอบครัว และฝ่ายคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นำโดย ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า กรรมการอำนวยการและประธานฝ่ายเด็กฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ มูลนิธิธัมม พุทธะ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทรงเดช มโนจินดา ประธานมูลนิธิฯ , องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม นำโดย นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรฯ และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ร่วมมือจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการ "เยาวชนคนดี : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมก้าวทันโลกรู้ทันสังคม" ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ค่ายมูลนิธิธัมม พุทธะ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20 - 22 มีนาคม 2558

วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชน โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต "เก่ง ดี และมีความสุข" เพื่อให้เยาวชน นำธรรมะ นำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ การพัฒนากาย โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาท มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคมด้วยความเกื้อกูล การพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นำพาชีวิตสู่ความสำเร็จ เพื่อเกื้อกูลแก่ตนเองและประเทศชาติ

กิจกรรม

1.ไหว้พระสวดมนต์ (รับศีล 8) สอนโดย อาจารย์แม่ วันทิพย์ ภาธีรโรจน์ ระดับประเทศ

-อบรม พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข สอนโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทรงเดช มโนจินดา ประธานมูลนิธิ ธัมม พุทธะ

-กิจกรรมโยคะ/ล้างสารพิษด้วยน้ำเกลือ/สมาถะวิปัสสนากรรมฐาน สอนโดย นายนัฐกร สุภธีระ(ครูปอนด์ ครูโยคะระดับประเทศ)

2.อบรม การมีส่วนร่วมในสังคม , แม่วัยใส (ท้องไม่พร้อม) , กิจกรรมการมีส่วนร่วม สอนโดยนายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม

ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม

3.อบรม ชีวิตมีชีวิต สอนโดยนายรุจ ชุมเกษร กรรมการฝ่ายเด็กฯ

4.อบรม พัฒนาบุคลิกภาพ สอนโดย นางทรัพย์ทวี ชื้อบุญมี กรรมการฝ่ายเด็กฯ

5.กิจกรรมทำความดี (ปลูกต้นไม้ , บำเพ็ญประโยชน์)


คำสำคัญ (Tags): #สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์#ฝ่ายเด็ก#ดร.วันเพ็ญ พงษ์เก่า#องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม#มูลนิธิธัมม พุทธะ#นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม#ไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม#ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทรงเดช มโนจินดา#โครงการ เยาวชนคนดี#เยาวชนคนดี#วันทิพย์ ภาธีรโรจน์#แม่วัยใส#ท้องไม่พร้อม#การมีส่วนร่วม#นายนัฐกร สุภธีระ#ครูปอนด์ ครูโยคะ#ครูโยคะ#นายรุจ ชุมเกษร#นางทรัพย์ทวี ชื้อบุญมี#วิทยากร#พิธีกรรับเชิญ#ครบเครื่องเรื่องชาวบ้าน#หยุดโกงชาติ#สภาสตรีแห่งชาติ#ถวายเป็นพระราชกุศล#สมเด็จพระเทพ#เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา#คุณธรรม#จริยธรรม#ล้างสารพิษ#ล้างสารพิษด้วยน้ำเกลือ
หมายเลขบันทึก: 587924เขียนเมื่อ 25 มีนาคม 2015 15:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 มีนาคม 2015 16:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ


ความเห็น (1)
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี