คณะกรรมการมีมติเห็นพ้องกันแล้วครับ   เห็นสมควรมอบรางวัลประจำเดือนกันยายน 2548       แก่บุคคลดังรายนามต่อไปนี้

คุณเอื้อแห่งเดือน    ได้แก่    นพ. พิเชฐ บัญญัติ   รพ. บ้านตาก 

http://practicallykm.gotoknow.org/

คุณอำนวยแห่งเดือน  ได้แก่  คุณอนุชา  หนูนุ่น   สสจ. พัทลุง 

http://his-community.gotoknow.org/

คุณกิจแห่งเดือน  ได้แก่       คุณรุ่งเพชร  แสงทอง   รพ. บ้านแพรก  อยุธยา

http://gotoknow.org/archive/2005/07/29/04/06/34/e1755

คุณลิขิตแห่งเดือน   ได้แก่    พ่อทัศน์ กระยอม  ปราชญ์ชาวบ้าน  อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น http://gotoknow.org/archive/2005/09/27/07/39/12/e4530