การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

หิ่งห้อย

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal )ไม่ยากอย่างที่คิด

สองวันที่ผ่านมา( 8 –9พ.ย 49 )สถาบันวิจัย และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เชิญวิทยากร ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้ประสานการวิจัยเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน. และ ดร.โฉมยง โต๊ะทอง ผู้ประสานงานกลางการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จากสกว. มาเป็นวิทยากร ด้วยความสามารถของวิทยากร ทำให้เรื่องวิจัยที่ยากๆเป็นเรื่องง่าย ที่ทุกคนทำได้

การเขียนความสำคัญของปัญหา เริ่มต้นด้วยสถาณการณ์ปัจจุบันของเรื่องที่จะวิจัยจากนั้นเขียนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าไม่ได้รับการแก้ปัญหาจะมีผลอย่างไร และถ้าปัญหาได้รับการแก้ไข แล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไร กลไกที่เอื้อสนับสนุนในพื้นที่ต่อการทำวิจัยมีอะไรบ้าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญหรือจำเป็นในการทำวิจัยเรื่องนี้ ในการเขียนแต่ละย่อหน้า ต้องมีประโยคหลัก ประโยคอธิบายประโยคหลัก ประโยคสนับสนุนให้ชัดขึ้นทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลสนับสนุนโดยการใช้ quotation (โค๊ชคำพูด)

การเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัย เรียงจากวัตถุประสงค์เล็กไปหาวัตถุประสงค์ใหญ่ เขียนให้เห็นเป็นรูปธรรม จากวัตถุประสงค์แต่ละข้อผันมาเป็นคำถามการวิจัยมักลงท้ายคำว่า
" อย่างไร " ผลการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับคือคำตอบของคำถามการวิจัยเขียนไว้เพื่อบอกนักวิจัยว่าทำวิจัยแล้วจะได้คำตอบอะไร เขียนเป็นรูปธรรม ล้อตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อ

ผลประโยชน์ของการวิจัยเขียนเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้ เขียนได้หลายข้อ ส่วนการเขียนระเบียบวิธีวิจัย ให้ระบุรายละเอียดวิธีการศึกษา อธิบายแหล่งข้อมูล ลักษณะประชากร กลุ่มตัวอย่าง ฯลฯ โดยเขียนรายละเอียดดังกล่าว ในแต่ละคำถามการวิจัย เพราะแต่ละคำถามอาจใช้ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง กระบวนการสุ่ม เครื่องมือ เทคนิคการวิเคราะห์ไม่เหมือนกัน

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ที่วิทยากรนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหลายหน่วยงานในจังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดใกล้เคียง ประมาณ 200 คน หลายคนได้หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ดูแล้วไม่ยาก และจะทำวิจัยเพื่อพัฒนางาน รวมทั้งพัฒนาตนเองต่อไป ……..

ดีใจมากที่จะใช้การวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทางของหิ่งห้อย

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#การพัฒนา#การเขียนข้อเสนอโครงการ

หมายเลขบันทึก: 58772, เขียน: 11 Nov 2006 @ 23:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เคยพบท่านแรก
  • แต่ท่นที่สองยังไม่เคยพบ
  • แวะมาทักทายครับผม