งานทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ : 1

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 09.39 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีงานทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ และมอบอาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร

พร้อมนี้พระราชปริยัติวิมล,ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด(ธ) ในนามประธานคณะกรรมการจัดงานฯ ได้กราบเรียนถวายรายงานความเป็นมาของการก่อสร้างอาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร และที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน ดังต่อไปนี้ สืบเนื่องจากพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมงคล(หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ได้อนุญาตและยินยอมให้ใช้ที่ดินในเนื้อที่ 101 ไร่ 98 ตารางวา วัดศรีทองไพบูลย์วราราม บ้านเหล่าสมบูรณ์ ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นที่ตั้งทำการถาวรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อเป็นสถานที่จัดให้การศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ ประชาชน สังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

คณะศิษย์ในหลวงปู่ศรี มหาวีโรและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จึงได้ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้าง อาคารอนุสรณ์ 80 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร ในโอกาสที่หลวงปู่ศรี มหาวีโร จะมีอายุวัฒนะครบ 80 ปี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2540 หลวงปู่ฯ จึงได้อนุญาตให้คณะศิษยานุศิษย์และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอนุสรณ์ 80 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร ในปี พ.ศ. 2539 โดยหลวงปู่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ แต่เนื่องจากอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก และดำเนินการก่อสร้างตึกอาพาธสงฆ์ให้กับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จึงเป็นเหตุให้พักโครงการก่อสร้างอาคารฯ ไว้ก่อน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 คณะศิษยานุศิษย์โดยมีพระครูปลัดทองอินทร์ กตปุญโญ เป็นประธานได้เมตตาสานต่อเจตนารมณ์ของหลวงปู่ศรี มหาวีโร ดำเนินโครงการสร้างอาคารอนุสรณ์ในชื่อ อาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร ลักษณะเป็นอาคารแฝดสูง 3 ชั้น หลังคาทรงไทยประยุกต์มีทางเดินเชื่อมถึงกันได้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 55,400,000 บาท(ห้าสิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) ดำเนินการก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซี่-ไทย คอนสตรัคชั่น ได้เสร็จสิ้นตามเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมงคล(หลวงปู่ศรี มหาวีโร) ทุกประการในโอกาสเดียวกันนี้พระครูปัญญาวราภรณ์(หลวงปู่ประเวศ ปญฺญาธโร) วัดป่าคลองมะลิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันเป็นประธานสงฆ์วัดป่าบ้านโจด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะศิษย์ได้มีกุศลเจตนาบริจาคทุนทรัพย์สร้างลานปฏิบัติธรรม บริจาคทุนทรัพย์ร่วมในการสร้างอาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร และบริจาครถบัสปรับอากาศให้กับวิทยาเขตร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัย

สภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นว่าพระเถระทั้ง 2 ท่านได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา การศึกษา สังคมและประเทศชาติ ควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณ จึงมีมติถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แด่พระครูปลัดทองอินทร์ กตปุญโญ และปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แด่ พระครูปัญญาวราภรณ์

อนึ่งวิทยาเขตร้อยเอ็ดได้จัดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน(พระสังฆาธิการและพระธรรมทูต) ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย จัดดำเนินการเพื่อให้พระสังฆาธิการ พระผู้นำชุมชน ได้นำหลักวิชาการไปใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพระผู้นำชุมชนที่พึงประสงค์ของสังคมและพระพุทธศาสนา ประกอบกับมีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานและอเนกประสงค์ วิทยาเขตร้อยเอ็ด อีกด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ หลวงปู่ประเวศ ปญญาธโร ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศิษย์ ตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงขอประทานกราบอาราธนาเจ้าประคุณสมเด็จฯ โปรดได้เมตตา

1. เป็นองค์ประธานรับมอบอาคาร 94 ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร

2. เป็นองค์ประธานรับมอบรถบัสปรับอากาศ

3. ประทานปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แด่พระครูปลัดทองอินทร์ กตปุญโญ และปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา แด่ พระครูปัญญาวราภรณ์

4. เป็นองค์ประธานปิดโครงการพัฒนาพระผู้นำชุมชน ประทานโอวาทและ

5. เป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานและอเนกประสงค์วิทยาเขตร้อยเอ็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)