แผนการจัดประสบการณ์แบบจิตปัญญาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3


ชื่อเรื่อง :แผนการจัดประสบการณ์แบบจิตปัญญาเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

ชื่อผู้ศึกษา :นางสิรภัทร ทำเลดี

หน่วยงาน :โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี)

ปีที่พิมพ์ :2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบจิตปัญญา2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบจิตปัญญา โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กนักเรียนชาย – หญิง อายุ 4 – 5 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดป่าจิตตสามัคคี) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง การศึกษาใช้เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที รวมทั้งสิ้น 40 วัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์แบบจิตปัญญา และแบบทดสอบวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบภาคปฏิบัติ ที่มีดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test fordependent sample)
ผลการศึกษาพบว่า

1. วิทยาศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. พัฒนาการวิทยาศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมายเลขบันทึก: 587461เขียนเมื่อ 15 มีนาคม 2015 18:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มีนาคม 2015 18:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี