แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช จ๋วงพานิช

พบกันใน... HA National Forum ครั้งที่ 16


Advanced Nursing Practice: Nursing Quality

วันที่ 13 มีนาคม 2558

ทีมพยาบาล ได้รับเชิญให้ไปพูด C1-204 Advance nursing practice: Nursing Quality


สำหรับ ตัวดิฉันเอง ถูกมอบหมายจากองค์กรพยาบาล รพ ศรีนครินทร์ ให้ไปพูดประเด็นเรื่อง

Advanced Nursing Practice: Nursing Quality

ดังนั้นจึงเตรียมพูดเชิงระบบ

ตามบทคัดย่อนี้:-

การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 พยาบาลจะต้องมีสมรรถนะเป็นผู้นำในคลินิก มีทักษะปฏิบัติโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน สามารถจัดระบบการดูแลเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ จำเป็นต้องมีพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Nurse specialist) และพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Advanced Practice Nurse) ดังนั้นสภาการพยาบาลจึงจัดเตรียมพยาบาลในระยะเปลี่ยนผ่าน ให้สามารถเป็นผู้นำทางการพยาบาลในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งด้านการปฏิบัติการพยาบาลและในบทบาทของผู้บริหาร นำผลวิจัยไปใช้ในคลินิก มีการจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาล นวัตกรรมทางคลินิก ปรับปรุงระบบการพยาบาลใหม่ๆและติดตามผลลัพธ์เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติการพยาบาลให้ดีขึ้น

งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดระบบการพยาบาลเฉพาะทางและพยาบาลขั้นสูงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยจัดตั้งศูนย์การพยาบาลรายกรณี พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อน เช่น กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ ไต หลอดเลือดสมอง มะเร็ง สูงอายุ ระยะสุดท้าย เป็นต้น ดังนั้นจึงขอนำเสนอการพัฒนาระบบการพยาบาลขั้นสูงและระบบการพยาบาลเฉพาะทาง ดังนี้

1. เชิงโครงสร้าง มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ 12 โรค และ 5 ระบบและให้จัดตั้งศูนย์การพยาบาลรายกรณี โดยการมอบหมายให้รองหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ ดูแลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงเต็มเวลา และกลุ่ม dual function จัดสรรเวลาที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีกลไกในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและระบบสนับสนุนให้สามารถพัฒนางานตามสมรรถนะที่กำหนด และวางแผนพัฒนาคนเข้าสู่ระบบ มอบหมายให้รองหัวหน้าพยาบาล ฝ่ายสนับสนุนบริการดูแลผู้จัดการรายกรณี (Disease manager) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนบริการและติดตามค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสม นอกจากนี้เพื่อให้มีการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยการตั้งชุมชนนักปฏิบัติต่างๆ มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยทางการพยาบาล คือ กลุ่มวิจัยเสริมพลังอำนาจในผู้ป่วยเรื้อรัง ได้รับทุนสนับสนุนทุนกลุ่มวิจัย 3 ปี ผลลัพธ์ที่ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลเรื่อง การเสริมพลังอำนาจในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังและมีการนำแนวปฏิบัติฯไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง และกลุ่มวิจัยพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ เช่นกัน เพื่อพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพ งานเห็นผล คนเป็นสุข

2. เชิงกระบวนการ มีการแผนและดำเนินการตามแผนเพื่อพัฒนาระบบการพยาบาลขั้นสูงและระบบการพยาบาลเฉพาะทาง โดยสนับสนุนให้บุคลากรจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อยกระดับผลลัพธ์ของการปฏิบัติโดยการวิเคราะห์/ สังเคราะห์งานวิจัยมาใช้เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติในคลินิก มีการพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัย มีการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติการพยาบาล เป็นการพัฒนาคนเข้าสู่ระบบการพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนาคนเข้าสู่บันไดอาชีพและมีระบบติดตามผลลัพธ์การปฏิบัติของกลุ่มพยาบาลเฉพาะทางทั้งกลุ่มชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ มีการกำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางการพยาบาล ทั้งด้านบริการจัดการ บริการและคลินิก ติดตามตัวชี้วัดทางคลินิกผ่านโปรแกรมของงานบริการพยาบาล นอกจากนี้ยังมีพยาบาลจัดการรายกรณีที่ทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งพยาบาลที่ทำงานในศูนย์วิจัยต่างๆ ที่สามารถเป็นผู้นำในคลินิก มีทักษะการปฏิบัติโดยใช้ผลลัพธ์เป็นฐาน และจัดระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่รับผิดชอบ และมีการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มโรคต่างๆ โดยรายงานความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

3.เชิงผลลัพธ์ ผลการพัฒนาด้านระบบงาน CoP ที่มีการพัฒนาและได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนด เช่นความพึงพอใจ การจัดการเรื่องความปวดทั้งความปวดเฉียบพลันและความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง อัตราการรับรู้ก่อนจำหน่ายและตัวชี้วัดเฉพาะโรค เช่น อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่างๆ อัตราการกลับเป็นซ้ำ อัตราการนอนรักษาในโรงพยาบาล เป็นต้น

สรุป

การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงและการพยาบาลเฉพาะทาง จะต้องเน้นการดูแลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ส่งเสริมการทำงานร่วมกับสหสาขา เพิ่มการพัฒนาระบบการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ เน้นการใช้จ่ายที่คุ้มค่าและผลลัพธ์การพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการ และตอบสนองวิสัยทัศน์ของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่ว่า "เป็นองค์กรพยาบาลที่เป็นเลิศ ให้บริการตามมาตรฐานสากล ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ" และยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ว่า "ใส่ใจลูกค้าอย่างใกล้ชิด ร่วมกันค้นคิดนวัตกรรม นำคณะสู่ความเป็นสากล สร้างผลงานอย่างมืออาชีพ"

หมายเลขบันทึก: 587038เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2015 08:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มีนาคม 2015 09:16 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

C1-204 Advance nursing practice: Nursing Quality

อรวิกาญจน์ ชัยมงคล (รพ.จุฬาฯ),

ธิติดา ชัยศุภมงคลลาภ (รพ.รามาฯ),

สุทิศา เรืองรัศมี (รพ.ศิริราช),

จันทร์ฉาย แซ่ตั้ง (รพ.สงขลานครินทร์),

อุบล จ๋วงพานิช (รพ.ศรีนครินทร์ขอนแก่น),

กัลยา ชื่นใจ (รพ.มหาราชนครเชียงใหม่)

ผู้สนใจอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะ

จิตนาการครั้งนี้ คงนำพาเราชาวพยาบาลสู่ฝันที่เป็นจริง


เสียดายไม่ได้ไปค่ะพี่แก้ว ชอบค่ะ HA ปีนี้ "จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ"

เสียดายไม่ได้ไปฟังพี่แก้วบรรยาย

น้องกัลยา ชื่นใจ เพื่อนอุ้มค่ะ NU.19 มข.เราเอง

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ

พี่เคยเจอน้องกัลยาหลยหนแล้ว

NU 19 KKU

ดีใจที่ได้ไปพูดกับเพื่อนอุ้ม

จะถ่ายภาพมาฝากนะจ๊ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี