UKM-8 : การจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนานักบริหาร


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 4 เรื่องเล่าที่ 4
ผู้เล่า : ปิยชน โพธารมย์
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : การจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนานักบริหาร

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ให้ทำ HRD ด้านพัฒนาและฝึกอบรม โดยแบ่งออกเป็น 1. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ 2 การพัฒนาบุคลากรภายในของ ม. ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีหลักสูตรทักษะด้านการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ด้านบริหารจัดการมากขึ้น มีการปรับหลักสูตร มีอาจารย์จากคณะต่าง ๆ เข้าร่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

         200 ช.ม. (4 เดือน) : ไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด 2 ครั้ง คือ ทำกิจกรรมกลุ่มละลายพฤติกรรม และไปศึกษาศิลปวัฒนธรรมในประเทศ เมื่อผ่านการอบรมจะได้ Certificate จากแบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ทักษะในการบริหาร ได้เครือข่ายในการ ทำงานเนื่องจากรู้จักกันแล้ว  

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. Vision ของผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร  
         2. ความมุ่งมั่นของทีมงาน  

คุณลิขิต
         1. ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
         2. นางสาวพนารัตน์ น้อยด้วง

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ปิยชน#โพธารมย์

หมายเลขบันทึก: 58696, เขียน: 11 Nov 2006 @ 14:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)