การเรียนเรื่องเพศศึกษาเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกมาพูดและมีผู้ให้ความเห็นอยู่มาก  สำหรับดิฉันก็มีความคิดเห็นว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักเรียน  ให้รับรู้เอาไว้  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและระวังตนเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น  และวัยผู้ใหญ่ต่อไป  จะเห็นได้ว่าเด็กบางคนถูกปิดบังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้  จนกระทั่งประสบปัญหาจึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้น  เมื่อมาถึงขั้นนั้นก็สายไปแล้ว 

ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้  และจะให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับเพศศึกษาเมื่อดิฉันเข้าไปสู่รั้วโรงเรียนในฐานะของอาจารย์ของโรงเรียนนั้นเป็นอย่างดี