เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 3 เรื่องเล่าที่ 7
ผู้เล่า : โอปอร์ วีรพันธุ์
จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง : การร่วมมือร่วมใจกันของคณาจารย์ในภาควิชา (ใหม่)

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         อาจารย์โอปอร์ ทำงานเป็นอาจารย์ที่ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตอนเริ่มต้น มีอาจารย์ใหม่อยู่เพียง 4 ท่าน

         ปัญหา คือ “จะสอนนิสิตอย่างไรให้จบไปแล้วมีคุณภาพ และมีงานทำ” และเนื่องจากพวกอาจารย์มีประสบการณ์น้อย จึง 
         1. เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นมาสอนนิสิต และมีอาจารย์ผู้ประสานงานร่วมฟัง 
         2. ปีต่อมาสอนเอง (ได้เรียนรู้จากอาจารย์พิเศษมาแล้ว) โดยอาศัยความมุ่งมั่น ทุ่มเทของคณาจารย์ 
         3. มีการไปหาความรู้ใหม่ๆ พัฒนาขึ้น แล้วเชิญอาจารย์พิเศษให้น้อยลง (อาจารย์เพิ่มขึ้นเป็น 7 ท่าน)

         ความภูมิใจ คือ ถึงแม้ภาควิชาจะมีอาจารย์น้อย แต่นิสิตที่เรียนจบแล้ว ทุกคนมีงานทำและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ นิสิตรุ่นที่ 3 สามารถสอบใบประกอบโรคศิลป์ได้ 99% (มี 1 คน สอบไม่ผ่าน) นิสิตรุ่นแรกๆ ส่วนมากจะไปทำงานตามโรงพยาบาลเล็กๆ เพราะว่าไม่มั่นใจ แต่พอมีนิสิตสอบใบประกอบโรคศิลป์ได้มาก หน่วยงานหรือโรงพยาบาลอื่นๆ เริ่มเล็งเห็นคุณภาพของนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเพิ่มมากขึ้น นิสิตจึงกล้าไปสมัครเข้าทำงานในโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆ มากขึ้น และเมื่อเข้าไปทำงานก็เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานนั้นๆ

         สรุป สุดท้ายการเป็นอาจารย์เป็นอาชีพที่เหนื่อย แต่เมื่อเห็นนิสิตประสบความสำเร็จ (จบการศึกษา) จึงมีความภาคภูมิใจ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ความมุ่งมั่น  
         2. ความเสียสละ  
         3. ความร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์  

คุณลิขิต
         1. อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
         2. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.