UKM-8 : การพัฒนานิสิตด้านการรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 3 เรื่องเล่าที่ 6
ผู้เล่า : อรรถวุฒิ จารุสาธิต
จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง : การพัฒนานิสิตด้านการรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าใน 16 ปี ของมหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนากิจการนิสิตได้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาตามลำดับ ในส่วนของปัญหา ในเรื่อง “การรับน้องใหม่และประชุมเชียร์” นั้น “ทำอย่างไรให้รุ่นพี่ มีการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์”

         กระบวนการในการแก้ปัญหาและพัฒนา การรับน้องใหม่และประชุมเชียร์คือ

         1. ทำให้นิสิตมี unity โดยการอธิบายว่า นิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องต่างก็เป็นลูกขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กันทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
         2. จัดการสัมมนา ศึกษาดูงาน ของกลุ่มผู้นำนิสิตโดยการศึกษาดูงานตามมหาวิทยาลัยในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่  
         3. มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัย ดูแลเรื่องการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในการรับน้องส่วนกลางนั้น มีองค์การนิสิต สภานิสิต และสโมสรนิสิตคณะเป็นผู้รับผิดชอบ  
         4. เชิญผู้นำนิสิตที่เกี่ยวข้อง มาประชุมเพื่อร่างกติกาการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ร่วมกัน  
         5. มีการตั้งคณะกรรมการผู้นำนิสิตที่เป็นหน่วยงานอิสระ เช่น คณะกรรมการตรวจห้องเชียร์ (กตช.) ต่อมาเปลี่ยนเป็น คณะกรรมการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (กนช.) ในการทำกิจกรรมมีการกำหนดกรอบกติกา และข้อตกลงร่วมกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อผิดข้อตกลงมีการตักเตือน ลงโทษนิสิตด้วยกันเอง

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การเปิดโอกาสให้นิสิตเป็นคนคิด และได้ทำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ที่ไม่ขัดต่อระเบียบและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
         2. การที่นิสิตสามารถจัดการเรื่องการรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ได้อย่างดี มีระบบ เป็นที่ประทับใจของคณาจารย์และผู้ปกครอง โดยที่คณาจารย์ไม่ได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องและจัดการเลย  
         3. การมีเครือข่ายนิสิตทั่วประเทศ ทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกิจกรรม  
         4. นิสิตรุ่นพี่ถ่ายทอดความรู้ไปสู่รุ่นน้อง เช่น นายกองค์การนิสิตนำผลงานที่ผ่านมาในรอบปี บันทึกลงใน CD เพื่อส่งมอบในนิสิตรุ่นน้องต่อไป เป็นต้น  
         5. นิสิตรุ่นพี่ได้เชิญนายกองค์การนิสิตและประธานสภานิสิตที่สำเร็จการศึกษามาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมที่ผ่านมาให้กับรุ่นน้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำกิจกรรม  

คุณลิขิต
         1. อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
         2. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#อรรถวุฒิ#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#จารุสาธิต

หมายเลขบันทึก: 58678, เขียน: 11 Nov 2006 @ 13:59 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาตรวจสอบข้อมูลครับ
  • ผศ.อรรถวุฒิ สมาชิกกลุ่ม 3 มีเรื่องเล่าที่ยาวพอสมควร เนื่องจากมีประสบการณ์ในการทำงานกับนิสิตมาก และได้เป็นตัวแทนของกลุ่มไปนำเสนอเรื่องเล่าของตัวเอง..
  • ผมและคุณขวัญตระกูลทำหน้าที่คุณลิขิต
    ให้ผู้เล่าตรวจทาน 3 รอบ กว่าจะลงตัวออกมาเป็นบันทึกนี้