เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 3 เรื่องเล่าที่ 4
ผู้เล่า : อัญชลี พลอยเพ็ชร
จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง : การทำงานเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         คุณอัญชลีทำงานอยู่งานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีส่วนช่วยจัดทำ “ข่าวการจัดการความรู้” ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ

         - ดีใจที่มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสารการจัดการความรู้จนเป็นรูปธรรม

         - มีส่วนร่วมในการก่อตั้งคณะอนุกรรมการ KM – MSU ให้เป็นที่รู้จักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ คือ การที่มีกรรมการ 10 คน มาร่วมประชุมกัน ช่วยกันจัดทำวารสาร ทำให้มีการพัฒนาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

         สรุป การทำงานด้วยความจริงใจ และจริงจัง ทำให้งานสำเร็จออกมาเป็นรูปธรรม เกิดการเรียนรู้จากการทำงาน “การทำงานคือการปฏิบัติธรรมและเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์”

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ความจริงจัง  
         2. การทำงานให้เป็นรูปธรรม  

คุณลิขิต
         1. อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
         2. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.