รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจมาร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2549 เป็นวันประชุมวิชาการประจำสัปดาห์ ครูกศน.ทุกคนได้เข้ามาสำนักงานในวันนี้ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของการวางแผนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2550 รวมทั้งได้มาสรุปยอดนักศึกษาที่แต่ละศูนย์การเรียนชุมชนจะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทำให้ทราบว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนนี้ครูได้วางแผนแตกต่าง ไปจากภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาชุมชน ให้เข้าสู่ตำบลแห่งการเรียนรู้ตามนโยบายของศบอ.เกาะคา หลังจากที่ครูได้เข้าไปสำรวจชุมชน โดยการเคาะประตูบ้าน จัดเวทีประชาคม และประชาสัมพันธ์ตามแหล่งต่าง ๆ หลังจากที่ได้ทำการแนะแนวผู้ที่สมัครเรียน     ได้สรุปผลออกมาดังนี้
  • 1. ศรช.ท่าผา จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพบกลุ่มตามปกติ และจัดการเรียนการสอนแบบรายบุคลคลสำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาพบกลุ่มได้ โดยครูได้วางแผนการเรียนร่วมกับผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว
  • 2. ศรช.วังพร้าวจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มตามปกติ และที่มีพิเศษที่สอนผู้ไม่รู้หนังสือที่พิการ 2 คน
  •  3. ศรช.นาแก้ว จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหมวดวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต และสำหรับผู้ที่มีปัญหาไม่สามารถมาพบกลุ่มได้จัดการเรียนการสอนแบบรายบุคคล ส่วนการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิต : หน่วยการเรียนรู้นั้น ได้เข้าไปจัดเวทีประชาคมกับกลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ณ บ้านจอมปิง จะเน้นในเรื่องการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมขน  ตามความต้องการของกลุ่ม
  • 4. ศรช.นาแส่ง จัดกิจกรรมหลากหลาย เช่นกันคือ มีกลุ่มการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิต: หน่วยการเรียนรู้สะสมหน่วยกิต ได้แก่ กลุ่มปลูกถั่ว บ้านหาดปู่ด้าย ซึ่งต้องการพัฒนาอาชีพปลูกถั่ว และพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนั้นก็ได้จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มตามปกติ และจัดการพบกลุ่มสำหรับผู้ที่มีปัญา คือพบกลุ่มแบบรายบุคคล
  •  5. ศรช.ลำปางหลวง มี 3 รูปแบบคือ การพบกลุ่มตามปกติ และการพบกลุ่มรายบุคคล และการพบกลุ่มโดยครูประจำกลุ่มเครือข่ายบ้านกองหาญ
  • 6.ศรช. เกาะคา มี 3 รูปแบบคือการพบกลุ่มตามปกติ การพบกลุ่มรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชวิต:หน่วยการเรียนรู้บ้านม่วงน้อย โดยเน้นกลุ่มอาชีพดอกไม้
  • 7. ศรช. ไหล่หิน มี 3 รูปแบบได้แก่ พบกลุ่มแบบปกติ บูรณาการหมวดวิชาทักษะชีวิต พบกลุ่มรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียนรู้ กลุ่มทอผ้า บ้านมะกอกนาบัว
  • 8. ศรช. ใหม่พัฒนา จัดกิจกรรมบูรณาการวิถีชีวิตหน่วยการเรียนรู้บ้านทุ่งขาม บ้านโป่งร้อน พบกลุ่มตามปกติบ้านโป่งร้อน พบกลุ่มโดยครูประจำกลุ่มเครือข่ายได้แก่บ้านดอนธรรม บ้านผึ้ง
  • 9.ศรช.ศาลา พบกลุ่มแบบบูรณาการหมวดวิชา และการพบกลุ่มแบบรายบุคคล
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกประเภทครูจะวางแผนร่วมกับผู้เรียนในเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตร โดยครูจะจัดทำแผนการเรียนรู้ เสนอต่อศบอ. เพื่อ อนุมัติแผนต่อไป
ในการและเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้คุยกันถึงเรื่องการขยายแหล่งเรียนรู้ด้วย แต่ละศรช.ก็ได้นำเสนอมา ศรช. ละ 5 แห่ง ในแต่ละตำบล เพื่อพัฒนาตำบลให้เข้าสู่ตำบลแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมทุกกิจกรรม ครูศรช. จะเขียนแผนปฏิบัติการศูนย์การเรียนชุมชน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินงบประมาณ เพื่อเสนอขออนุมัติแผนต่อศบอ.ต่อไป
ณราวัลย์ นันต๊ะภูมิ
8 พฤศจิกายน 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Km กศน.เกาะคา ลำปาง

คำสำคัญ (Tags)#การแลกเปลี่ยนเรียนรู้#การประชุมวิชาการประจำสัปดาห์#การเรียนการสอนแบบบูรณาการวิถีชีวิต

หมายเลขบันทึก: 58681, เขียน: 11 Nov 2006 @ 14:02 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 13:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

junya
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการผู้เรียน จะทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น  ทั้งนี้  ครูและผู้เรียนได้ร่วมกันคิด  วิเคราะห์และออกแบบในการจัดกิจกรรม  และผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างแท้จริง

Orrawan
IP: xxx.113.51.102
เขียนเมื่อ 

จากการจัดกิจกรรมแบบพบกลุ่มปกติ การพบกลุ่มรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการนั้น สามารถกระจายความรู้ให้แก่ประชาชนในตำบลนั้น ๆที่สนใจเรียนได้มีโอกาสเรียน ซึ่งชาวบ้านบางคนอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาเรียนก็สามารถที่จะเลือกเรียนแบบพบกลุ่มราบบุคคลได้

[email protected]
IP: xxx.175.246.157
เขียนเมื่อ 

แบบการเรียนการสอน