เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 4 เรื่องเล่าที่ 3
ผู้เล่า : กชธมน วงศ์คำ
จาก : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เรื่อง : การใช้ KM พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันในกลุ่มอาจารย์ใหม่

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         รับอาจารย์ใหม่ 15 อัตรา ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอน อาจารย์ใหม่ไม่กล้าคุย ใช้การสังเกต พยายามคุย จัดห้องที่เป็นศูนย์รวมมีการคุยกันเรื่องการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนหนังสือ ทำให้เกิดห้องสมุดย่อย มีการ Share ความรู้ กำลังจะเริ่มทำงานวิจัยร่วมกันโดยแบ่งหน้าที่กัน  
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         เปิดใจคุยกันปรึกษาได้ทุกเรื่อง  

คุณลิขิต
         1. ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
         2. นางสาวพนารัตน์ น้อยด้วง

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.