การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ก่อนฝึกปฏิบัติในสถาการณ์จริงบนหอผู้ป่วย

การเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ก่อนฝึกปฏิบัติในสถาการณ์จริงบนหอผู้ป่วย

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการปฏิบัติทางการพยาบาล ได้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยมีการเตรียมทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล ประกอบด้วย ทักษะการเขียนแผนการพยาบาล ทักษะการเขียนบันทึกทางการพยาบาล ทักษะการเก็บสิ่งส่งตรวจและการแปลผล ทักษะการใส่สายสวนปัสสาวะ ทักษะการทำแผล พันผ้า ทักษะการใส่สายยางให้อาหารและการให้อาหารทางสายยาง ทักษะฉีดยา จัดยา คำนวณยา และทักษะการให้สารน้ำและยาทางหลอดเลือดดำ ภายใต้แนวคิดมีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้กระบวนการพยาบาลบนพื้นฐานทฤษฏีการดูแลด้วยความเอื้ออาทร

ซึ่งนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักการ เทคนิค และวิธีการในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลอย่างเป็นองค์รวม โดยมีอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติเป็นผู้คอยให้คำแนะนำ ชี้แนะ ซึ่งนักศึกษามีการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีการวางระบบแผนการเรียนรู้ให้เป็นระบบ เกิดทัศนตคิที่ดีในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชานะค่ะ ที่ได้มีการจัดการเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 ก่อนฝึกปฏิบัติในสถาการณ์จริงบนหอผู้ป่วย.....เนื่องด้วยเป็นการฝึกภาคปฎิบัติของนักศึกษาบนหอผู้ป่วยเป็นครั้งแรก นักศึกษายังขาดความรู้และทักษะปฎิบัติทางการพยาบาล ประกอบกับไม่เคยมีประสบการณืในการดูแลผู้ป่วยมาก่อน นักศึกษาเกิดการคิด จินตนาการเผชิญเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้บริบทของตน เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ จึงก่อให้เกิดความวิตกกังล หรือความเครียดได้ แต่จากการช่วยเหลือของครูจึงทำที่ได้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยการเตรียมทักษะปฏิบัติทางการพยาบาลในทักษะต่างๆ และให้นักศึกษาได้ศึกษาสภาพบริบทของหอผู้ป่วยก่อนปฎิบัติงานจริง ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ เห็นสภาพการณ์บนหอผู้ป่วย สามารถซักถามข้อสงสัย ระบายความรู้สึก รู้จุดอ่อนของตน เกิดการปรับตัว และเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคปฎิบัติได้ดีขึ้น จึงถือว่า เตรียมความพร้อมเป็นเรื่องที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก