CADL โครงการเด็กดีมีที่เรียน_10: รับนิสิตใหม่ในโครงการปี "เด็กดีมีที่เรียน" ประจำปี ๒๕๕๘


วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ กระบวนการคัดเลือกนักเรียนในโครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหสารคาม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและประทับใจเราผู้รับผิดชอบอย่างยิ่ง เพราะสิ่งที่สะท้อนกลับมาจากคณาจารย์กรรมการสอบสัมภาษณ์บอกว่า "...นักเรียนโครงการเด็กดีปีนี้มีแต่คนเก่งๆ..."

เสียงสะท้อนจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ทำหน้าที่ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นตัวแทนผู้ดูแลหลักสูตรนั้น ถือเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การสร้างเครือข่ายเชิงวิชาการเพื่อหนุนเสริมการเรียนรู้ในพื้นที่หรือ (LLEN) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาวิชาการเพื่อการเรียนรู้ (CADL) กับหน่วยงานด้านการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามและโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ใน "ระดับหนึ่ง" (จาก ๕ ระดับ...ฮา)

เราประกาศผู้มีศิษย์สอบสัมภาษณ์จำนวน ๒๓๖ คน (ตามประกาศนี้) และผ่านการสอบสัมภาษณ์จำนวน ๑๕๑ คน (ตามประกาศที่นี่) จากนั้นประสานงานให้มารายงานตัวกับกองทะเบียนในระบบ ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ปรากฎว่า มีนิสิตมารายงานตัวจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน ดังรายชื่อด้านล่าง


58012010001 นาย อลงกรณ์ ถุงแก้วหงษ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
58011310002 นาย ปิยะ อามาตย์มนตรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
58010812002 นาย อดิศักดิ์ แสงจันทร์ คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร
58011710003 นาย วิเชียร สู่สุข คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
58011710002 นาย วายุวัฒน์ ตาแสงสา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
58011710001 นาย พิษณุ สีนามเพ็ง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
58011713003 นาย อาทิตย์ มะลาคุ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
58010514001 นาย กฤษฎา นาซอน คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
58010513002 นาย ศุภโชค มากร คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
58010512001 นาย ธีระวุฒิ ศรีมังคละ คณะศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
58010310007 นาย สหราช เกษตรจังหรีด คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
58010310006 นาย วสันต์ ทันพรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
58010310003 นาย นัฏกานท์ สายสังข์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
58010310002 นาย จีรวัฒน์ เจริญเขต คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
58010213005 นาย พงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
58010213002 นาย ธีรภัทร์ กาดกอง คณะวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
58010211002 นาย นิพล เสน่ห์ดี คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
58010212003 นาย ภัทรเวท บัวระบัดทอง คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
58011216005 นาย วิษณุ แสนวิชัย คณะวิทยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน)
58011216004 นาย ธรรมนูญ เปาะศิริ คณะวิทยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน)
58011216003 นาย ธนาธร ไชยมาตร คณะวิทยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน)
58011216001 นาย โกเมศ ปะมาระตา คณะวิทยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม (คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน)
58010912502 นาย อดิศร นันทะ คณะการบัญชีและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
58011010001 นาย ภัทรวรินทร์ นวลนุกูล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการท่องเที่ยว
58011313006 นางสาว อัจฉรา ภูมิภักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
58011313005 นางสาว สุพัตรา ศรีประเสริฐ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
58011313004 นางสาว ศุภิศรา คำกอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
58011313003 นางสาว ธัญญานุช นันทะศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
58011313002 นางสาว จันทร์จิรา สาโสก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
58010810003 นางสาว เปมิกา แสนหอม คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร
58010813001 นางสาว เกตณ์นิภา เชยชม คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ
58010812001 นางสาว กาญจนา ทองสุข คณะเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเกษตร
58011710005 นางสาว สุวิมล เทพจันดา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
58011710004 นางสาว สุกัญญา น้อยจันวงษ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
58010514004 นางสาว สุจิตตรา ขันอาสา คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
58010514003 นางสาว บัวเงิน ทองไทย คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย
58010518003 นางสาว อรวี มุงคุณมณี คณะศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
58010513001 นางสาว ฐิติพร อันทะแสง คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
58010515002 นางสาว วรันธรา แสงเมือง คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
58010515001 นางสาว นิชกานต์ มีหา คณะศึกษาศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย
58010512002 นางสาว เสาวลักษณ์ น้อยมุลตรี คณะศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา
58010310005 นางสาว พัชรา คำทับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
58010210002 นางสาว จุรีลักษณ์ ป้องทัพไทย คณะวิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยา
58010214008 นางสาว เสาวลักษณ์ สุวรรณศรี คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
58010214007 นางสาว วิภาภรณ์ สมศรี คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
58010214006 นางสาว วาสนา จะตุเทน คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
58010214002 นางสาว เจนจิรา พลที คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
58010214001 นางสาว จุรีรัตน์ ติสาวัน คณะวิทยาศาสตร์ เคมี
58010215002 นางสาว เอมอนงค์ หอมกลิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน)
58010211007 นางสาว สุธิดา หาโกสี คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
58010211005 นางสาว ลลิตา ผลสวิง คณะวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
58012110001 นางสาว ณัฐรดี สุวรรณเพ็ง คณะวัฒนธรรมศาสตร์ การจัดการวัฒนธรรม
58010112002 นางสาว ชลิตา มีวิธี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
58010112001 นางสาว กัญญาลักษณ์ แก้วกันยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
58010116001 นางสาว อาริยา ป้องซ้าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
58010119001 นางสาว ขนิษฐา นามฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
58010118901 นางสาว ศิริพร หงษ์ใหญ่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม)
58010911006 นางสาว อรยา ทักษิณ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการ
58010911005 นางสาว มานาตา เสารางทอย คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการ
58010911004 นางสาว พรรณนิภา ทองภูธรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการ
58010911003 นางสาว ณัฐพร เรือนจันทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการ
58010911001 นางสาว จุฑามาศ สาคุณ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการ
58010917004 นางสาว อรปรียา คำทูลศรี คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีบัณฑิต
58010917003 นางสาว ปภัสสรา อินดี คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีบัณฑิต
58010917002 นางสาว เกศินี ลมชิด คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีบัณฑิต
58010917001 นางสาว เกวลิน สุโพธิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ บัญชีบัณฑิต
58010915501 นางสาว ภัทรพรรณ บุญคำ คณะการบัญชีและการจัดการ การจัดการการประกอบการ
58010914007 นางสาว สุพรรษา ประทุมสา คณะการบัญชีและการจัดการ การบริหารการเงิน
58010914004 นางสาว พัชรินทร์ พรมคุณ คณะการบัญชีและการจัดการ การบริหารการเงิน
58010914003 นางสาว ณิรัชชา ยามาตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ การบริหารการเงิน
58010916001 นางสาว ธนัญญาภา ดวงสิมมา คณะการบัญชีและการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
58010912501 นางสาว จุรีพร ศรีคาม คณะการบัญชีและการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
58011015002 นางสาว เสาวณี หอมชื่นใจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรม
58011015001 นางสาว นิตติยาภรณ์ ศรีอุดม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม การจัดการโรงแรม


ตามแผนที่เราตั้งไว้ นิสิตกลุ่มนี้ถือเป็นรุ่นแรกของโครงการเด็กดีมีที่เรียนที่จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบ หมายถึงเริ่มตั้งแต่ เข้ามาร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าของสำนักศึกษาทั่วไป และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแกนนำขับเคลื่อน ปศพพ. ต่อไป ...

หมายเลขบันทึก: 586829เขียนเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2015 03:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2015 03:33 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี