อุตสาหกรรมสาร

อุตสาหกรรมสาร เป็นวารสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์เผยแพร่ในนามของ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในแต่ละฉบับ เนื้อหาจะครอบคลุมอุตสาหกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ถ้าเป็นฉบับอุตสาหกรรมอาหาร ภายในเล่มก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นจนจบเล่ม หรือ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ก็จะเกี่ยวข้องแฟชั่นไทยทั้งฉบับ ทั้งนี้เนื้อหาแต่ละฉบับ

จะประกอบด้วยข้อมูลเบื้องต้นของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ข้อมูลการตลาด การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยี ตัวเลขการผลิต-การส่งออก การให้สนับสนุนส่งเสริมและให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมสาขานั้นๆ มาเผยแพร่ให้เห็นเป็นตัวอย่าง เป็นต้น

</span>

ชื่อวารสาร : อุตสาหกรรมสาร <?xml:namespace prefix = o />

ISSN : 0125-8516

กำหนดออก : รายสองเดือน

URL : http://e-journal.dip.go.th/

สถานที่ติดต่อ : วารสารอุตสาหกรรมสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่

6 เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ

10400

โทรศัพท์ /โทรสาร 0 2354 3299

email:[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)