การศึกษาเรื่องปัญหาการว่างงานในประเทศไทย

ชื่อเรื่อง การศึกษาเรื่องปัญหาการว่างงานในประเทศไทย

ผู้จัดทำ นายธนภัทร สีดา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คุณครูที่ปรึกษา ครูอภินันท์ สีสันต์

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม

ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องปัญหาการว่างงานในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการคือ 1.เพื่อศึกษาสาเหตุการว่างงานในประเทศไทย 2.เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานในประเทศไทย 3.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อปัญหาการว่างงานในประเทศไทย

การศึกษาสาเหตุการว่างงานในประเทศไทย และแนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานในประเทศไทย ศึกษาจากเอกสารและอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องมือคือแบบบันทึกข้อมูล การศึกษาความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อประเด็นปัญหาการว่างงานในประเทศไทย ศึกษาจากการสัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนในอำเภอท่ามะกาจำนวน 50 คน โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์ แล้วนำมาเรียบเรียง และนำเสนอผลการศึกษา โดยใช้สถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุของการว่างงานเกิดจากมีแรงงานที่ตลาดแรงงานไม่ต้องการเป็นจำนวนมาก ไม่มีความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น และการเลือกงาน แนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานในประเทศไทย คือการขยายตลาดแรงงาน การเพิ่มทักษะและนโยบายสนับสนุนให้เรียนต่อสายอาชีพมากขึ้น ส่วนความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อปัญหาการว่างงานในประเทศไทย พบว่าการแก้ไขปัญหาการว่างงานต้องให้รัฐบาลออกมาตรการเพื่อขยายตลาด ในระดับมากที่สุด (X=4.89)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Apinun's blogความเห็น (2)

นางสาว ปรางค์ทิพย์ วันจิ๋ว ม.4/1 เลขที่ 24
IP: xxx.27.199.108
เขียนเมื่อ 

ดิฉันคิดว่า ปัญหาการว่างงานถือเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพราะการว่างงานเป็นปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีพของประชาชน การว่างงานอาจเกิดจากที่เรานั้นเลือกงานหรือคุณสมบัติไม่ผ่านมาตราฐานที่บริษัทนั้นต้องการ ดังนั้นรัฐบาลควรจะช่วยเเก้ไขปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นในประเทศ ทำโดยการให้บริการข่าวสารเเก่คนงานเเละนายจ้างเพื่อให้ทราบแหล่งงานหรือจัดตลาดเเรงงาน เพื่อให้นายจ้างพบลูกจ้างได้สะดวก จากหัวข้อข้างตนนั้นมีประโยชน์เเก่คนไทยทุกคนให้ตะหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

นายอิธิชัย
IP: xxx.27.205.25
เขียนเมื่อ 

กระผม มีความเห็นว่า ในประเทศไทยในปัจจุบัน มีกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่ง จะพบเจอกับปัญหา คือ ปัญหาการว่างงาน ซึ่งคนไทยมักไม่มีงานทำ เพราะ ขี้เกียจ ไม่อยากทำอะไรเหนื่่อยๆ จึงทำให้เจ้าของบริษัทส่วนหนึ่งหันมาจ้าง คนงานต่างด้าว มาเพราะเขาขยันไม่เรื่องมาก ผมเห็นด้วยกับการทำเรื่องนี้และอยากให้ศึกษาค้นคว้าต่อไป