๖๐๗. Generation ที่แตกต่างกัน

Generation ที่แตกต่างกัน

มนุษย์เราที่เกิดมา...จะสามารถแยกออกจากกันด้วยอายุหรือช่วงวัย

ที่แตกต่างกัน...สมัยตอนฉันเป็นเด็ก ๆ ฉันไม่ค่อยเข้าใจว่า...ทำไม?

ความคิดของคนโต เด็ก และวัยรุ่น จึงแตกต่างกัน...แต่เมื่อฉันอายุมากขึ้น

ฉันเริ่มเข้าใจ...ฉันได้เรียนรู้ ฉันได้เห็น ฉันได้ทำความเข้าใจ...โดยเฉพาะ

ฉันทำงานด้านบุคคล...จึงทำให้ฉันเข้าใจว่า..."ทำไม? คนเราจึงมี

ความคิดและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน...นั่นอาจเป็นเพราะ...คนเราเกิดมาจาก

สภาพครอบครัวที่แตกต่างกัน...โดยครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความสมบูรณ์

ที่ไม่เหมือนกัน...บางคนเกิดมาจน บางคนเกิดมารวย...ความพร้อมของแต่ละ

ครอบครัวไม่เท่าเทียมกัน...จึงทำให้เป็นสาเหตุของการเอาใจใส่...โอกาสที่มี

ไม่เท่าเที่ยมกัน ความคิดแต่ละครอบครัวจึงแตกต่างกันไป...

ความอบอุ่นภายในใจของแต่ละคน ก็เป็นสาเหตุของการทำให้ความคิดของ

แต่ละบุคคลแตกต่างกันไป...บางครอบครัวอบอุ่น บางครอบครัวมีปัญหาแตกแยก

นี่ก็เป็นสาเหตุเช่นกัน...โอกาสที่แต่ละคนได้รับก็ใช่ที่ทำให้คนเรามี

Generation ที่แตกต่างกัน...ยิ่งเมื่อถึงวัยเรียนเข้าเรียน..."หลักสูตร"

ก็เช่นกันที่ทำให้ Gen แตกต่างกัน...เพราะหลักสูตรที่คนรุ่นหนึ่งเรียน

กับคนอีกรุ่นหนึ่งเรียนนั้น อาจไม่เหมือนกัน...เนื่องจากโลกมีการพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา...การปรับเปลี่ยน "หลักสูตร" จึงต้องเกิดขึ้น

อย่างสม่ำเสมอ...เพื่อให้คนในแต่ละวัยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้

ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกได้...

ดังนั้น...มนุษย์ทุกคน จึงต้องหมั่นเรียนรู้และฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ

เพื่อให้รับรู้และเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น...ถ้าปรับตนเองได้

ก็จะทำให้อยู่บนโลกใบนี้ได้โดยไม่อึดอัด...เพราะเกิดความรู้ ความเข้าใจ

กับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น...

และเมื่อนั้น ต่อให้เราอยู่ใน Generation ใด เราก็จะสามารถอยู่ร่วมกัน

กับเด็กรุ่นไหน ๆ ได้ โดยเราทำความเข้าใจ เรียนรู้ ในพฤติกรรมของ

แต่ละ Generation ได้อย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะพัฒนาพวกเขาให้

เจริญเติบโต ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่เจริญขึ้น

สุดท้าย...ต่อให้ Generation ที่แตกต่าง ก็จะไม่มีความห่างกันระหว่างวัย

เมื่อ Gen ก่อนสามารถปรับตัวและรับรู้ว่า Gen ใหม่เขาเติบโตมาเพื่ออะไร?

และสามารถเข้าใจในพฤติกรรมของเด็ก ๆ Gen ใหม่ที่เกิดขึ้นมา...

....

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)