JJ15V2_9 ณ บางสิบหมื่น ผู้ประเมิน Learn เพื่อพัฒนาวิทยากรแกนนำ สกอ (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

มาตรฐานการเรียนรู้

ผู้ประเมินระดับหลักสูตร ของ สกอ Version 2558 ต้องมี สมรรถนะ ๖ ประการ

ประการแรก คือ มีคุณธรรม เป็นกลาง เปิดกว้าง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และ ต้อง ตรงต่อเวลา

ประการถัดมา คือ มีความรู้ ในหลักการที่ ร่วมกันพัฒนา หาแนวทาง ที่ชอบ ที่ชอบ ของหลักสูตร ที่ต้องการพัฒนา ให้ นิสิต นักศึกษา เป็นตาม ปรัชญา ของหลักสูตร

ประการที่สาม ต้องมีทักษะทางปัญญา สามารถวิเคราห์ะเชิงระบบ และ ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์

ประการที่สี่ ต้องมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ ความรับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม

ประการที่ห้า คือ มีทักษะการวิเคราะห์ สื่อสาร สัมภาษณ์ เพื่อให้มูล ในการรายงาน และ ให้ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา

ประการสุดท้าย คือ การสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอด ลิขิต ในสิ่งที่ต้องการ สื่อสาร ให้ผู้รับการประเมิน นำกลับไปพิจาณา ทำแผน ยกระดับ คุณภาพ ในภาค หรือ ปี การศึกษาต่อไป

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นการรวมกูรูทั่วประเทศเลยครับ

ชอบใจภาษาอังกฤษข้างล่างสุดครับ

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน อาจารย์ ดร.ขจิต เป็นกูรู ที่พยายาม เรียนรู้ ครับ