ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเชียน”

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน "ภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเชียน"

วันที่ ๑๑ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

กศน.ตำบล วัดพระญาติการาม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ความรู้ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

๒. เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับสังคมและชุมชนในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

๓. เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบลไผ่ลิง จำนวน ๒๐ คน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ลิงความเห็น (0)