ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3

...การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เป็นเวลา 2 วัน

...บอกถึงประสบการณ์โดยรวมในการทำกิจกรรม

...นำนักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม โดยการสุ่มนักเรียน

...รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่ได้รับหมอบหมาย ตามกลุ่มของตนเอง

...แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนกลุ่มอื่น ๆ

...ในการเข้าค่ายในครั้งนี้ นักเรียนมีสีน่าที่สนุกสนาน ได้รับความรู้มากมาย ได้ประสบการณ์ดี ๆ

...ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับชาวต่างชาติด้วย แลกเปลี่ยนภาษากัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวจริยา ปันแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)