ทักษะชีวิต “การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี”

โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

"การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี"

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวัดพระญาติการาม

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้สามารถแก้ไขปรับปรุงการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างราบรื่นเหมาะสม มีความสุข รู้จักจุดอ่อน จุดเด่นของตนเอง
๒. เพื่อให้เกิดความเข้าใจตนเองและผู้อื่น รู้จิตใจ ความรู้สึก อารมณ์ของคนอื่นได้
๓. เพื่อให้สามารถพัฒนาอาชีพ การงาน และครอบครัวได้อย่างมีความสุข

กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนในตำบลไผ่ลิง จำนวน ๔๖ คน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ลิงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจนะคะ

ทักษะชีวิต "การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต" มีอะไรบ้างคะ