การอบรมฯ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค พระเทพวิสุทธิกาวี,ดร. ประธานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558

ในการนี้พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด ได้กล่าวถวายรายงานต่อประธานว่าเกล้าฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันนี้ การดำเนินงานโครงการฯ ครั้งนี้มีศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่ออบรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

2. เพื่ออบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาให้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

3. เพื่ออบรมเทคนิคการสอนและวิธีการถ่ายทอดวิชาพระพุทธศาสนารวมทั้งการใช้สื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

4. เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู และจิตวิทยาการเรียนการสอนให้แก่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

5. เพื่อประชาสัมพันธ์ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด

และมีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัด มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมการอบรม จำนวน 500 รูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)