เข้าถึง "คน" พิการ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก่อนจะให้คนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก

พวกเราส่วนหนึ่งที่เคยทำงานกับคนพิการ อาจจะมีวิธีการไปหา เข้าถึงคนพิการต่างแบบกันไป

และส่วนที่กำลังจะไปใกล้ชิด ได้เริ่มทำงานบ้างก็มี

เป็นโอกาสดีมาก ๆ ที่พี่ฝนเล็กอยู่จังหวัดหนองบัวลำภู (ทพญ.วรางคณา อินทโลหิต)

ได้สานเครือข่ายทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูมาแล้วหลายด้าน

มีพี่มานพ เชื้อบัณฑิต รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นภาคีคุ้นเคยกัน ร่วมทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผ่านกลไกกองทุนฟื้นฟูสมรรถนะทางการแพทย์ และบทบาทหน้าที่ของภาคส่วน อปท. ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ

เราจึงเห็นตัวอย่างหลากหลาย ช่องทางการประสานงานทุกทิศ

ที่สำคัญ สัมผัสได้อย่างง่ายดาย ถึงพลังบวก ความเย็น เปล่งประกายรัศมีความใจดีของพี่มานพ

รักที่จะทำสิ่งนี้ด้วยหัวใจ มิใช่เพียงหน้าที่

^_,^

พอพี่สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ให้โจทย์วางแผนส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากของคนพิการ

รวมพลังกลุ่ม นำสิ่งที่ได้เรียนรู้สดใหม่ ผสานเข้ากับประสบการณ์ของทีมและต้นทุนที่มี .... ออกแบบทำงานอย่างที่คิดว่าเหมาะ

อีก ๒ เดือนพวกเรานัดพบกันเป็นระยะ ตัวเป็น ๆ และใช้สื่อสารทางไกล

ทำไป ปรับไป (P-D-S-A : Plan-Do-Study-Act) ให้ดี ๆ ๆ ๆ ขึ้นไป

บรยากาศคุยกลุ่ม สดชื่น แจ่มใส ถ้อยทีถ้อยอาศัย อบอวลมวลมิตร

(ทีมอำเภอสูงเนิน นครราชสีมา)

นำเสนอแผนการดำเนินงานที่จะกลับไปทำอย่างตั้งใจ

พร้อมสานพลังผู้คนในและต่างพื้นที่ .... ที่มีจุดร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

(ทีม ๕๐ พรรษามหาราชินี อุบลราชธานี)

(ทีมอำเภอบ้านฝาง ขอนแก่น)

(ทีมนากลาง หนองบัวลำภู)

ใช้จุดแข็งวางระบบงานคุณภาพทั้งอำเภอ แต่ละตำบลค้นหา จัดทำแนวทางการส่งต่อชัดเจน พูดคุยปรึกษาทำงานเป็นทีมเดียวกัน

(ทีมศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู)

(ทีมกุมภวาปีและเมืองอุดรธานี)

^_,^

ให้แต่ละคนทบทวนอยู่กับตัวเอง บอกการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเอง หลัง ๓ วันที่อยู่ร่วมกันมา พอสรุปบางส่วน

๑. ความรู้ สังคม จิตใจ รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้น เข้าใจผู้พิการและเรียนรู้การทำงานเพื่อผู้พิการ

ได้เข้าใจแลกเปลี่ยนทัศนคติดี ๆ ร่วมกัน

๒. ใจเย็นลง เพราะการประชุมไม่เร่งรีบ ไม่เร่งอัดเนื้อหา ทำให้ผ่อนคลาย และไม่รู้สึกกดดันในการทำงาน

- เกิดแรงบันดาลใจว่างานผู้พิการก็น่าสนใจนะ ทั้งที่สมัยก่อนไม่ได้มองจุดนี้ มีแต่ให้บริการใน รพ.เหมือนคนทั่วไป ที่รักษาไปตามอาการ

- อยากทำงานร่วมกับทีมวิชาชีพอื่น ๆ มากขึ้น แต่ก่อนรู้สึกว่าการต้องติดต่อประสานงานกับคนอื่น ๆ เป็นเรื่องยุ่งยาก ทำงานเฉพาะของตนง่ายกว่า แต่ฟังการทำงานของคุณเรณูและคุณมานพแล้ว อยากลองทำงานกับฝ่ายอื่น ๆ บ้าง บางทีอาจจะเกิดอะไรดี ๆ ขึ้นก็ได้ หรืออย่างน้อยได้พัฒนาทักษะการติดต่อประสานงานไปอีกขั้น

๓. รู้สึกได้อยู่กับตัวเอง ปกติชีวิตประจำวันรีบเร่งกับงาน

ได้พบเจอเพื่อนใหม่ ๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน

๔. มีความรู้สึกว่าอยากทำงานเกี่ยวกับคนพิการมากขึ้น รู้สึกว่าตัวเองก็มีคุณค่า แค่ทันตาภิบาล (น้อย ๆ) คนนึง

แต่ก็น่าจะสามารถทำงานนี้ได้ดี เพราะเห็นจากประสบการณ์อาจารย์/วิทยากรบางท่านที่เล่า/ถ่ายทอดมา

รู้สึกได้ถึงการมีความสุขมากเมื่อได้ทำงาน/ช่วยเหลือผู้พิการในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ใช่แค่ทำตามหน้าที่เท่านั้น

๕. เปลี่ยนแนวคิด มุมมองในการดูแลผู้พิการ จากเมื่อก่อนเวลาลงเยี่ยมผู้พิการ ไม่เคยสนใจเรื่องฟันเลย ไม่เคยดู ไม่เคยถาม

ต่อไปจะสนใจ จะถามเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากผู้พิการ

- เห็นแนวทางการทำงานเกี่ยวกับผู้พิการ

- ตัวเองเปิดรับสิ่งใหม่มากขึ้น ออกจากกรอบที่ตัวเองสร้างไว้ เราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เพื่อให้งาน/เป้าหมายที่ตั้งไว้สำเร็จ

๖. เรียนรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องการจัดกิจกรรม

รู้มุมมองการดูแลคนพิการของคนอื่น ๆ

๗. .... เราควรจะเชื่อมั่นในตนเอง มองอะไรกว้างขึ้น ไม่มองเพียงในกรอบเล็ก ๆ ของตนเอง

๘. มีความคิดริเิริ่มใหม่ ๆเกิดขึ้น ได้พบปะพี่น้องหลาย ๆ ท่าน ประทับใจกิจกรรมต่าง ๆ ที่ยิ้มได้

๙. ประชุมแบบกัลยาณมิตร ไม่เครียด

- มีส่วนร่วมเอื้ออาทร ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ได้เจอเพื่อนใหม่ที่ใจดวงเดียวกัน

- ภูมิใจในทีมงาน รพ. ที่น้อง ๆ ทุกคนมีความสุข และสนุกกับการทำงาน

- ขอให้ผู้พิการได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้จากหัวใจทันตบุคลากรตัวเล็ก ๆ

๑๐. .... มีไฟในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

๑๑. ได้ลดกรอบวิชาชีพในตัวเองลง เพื่อที่จะทำงานเชิงบูราการกับงานอื่นมากขึ้น

๑๒. ได้พบปะเพื่อนต่างสหวิชาชีพ รู้สึกดีใจ และประทับใจเพื่อน ๆ ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

- เราเป็นพยาบาล ในมุมมองของเราต่างกับทันตะฯ เราเน้นส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูเรื่องโรค โดยไม่นึกถึงช่องปากเลย มาครั้งนี้ทำให้รู้ว่าการดูแลช่องปากสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันสำหรับผู้ป่วย

๑๓. รู้สึกมีกำลังใจ/มีความกล้าในการออกไปหาทีมทำงาน หรือเห็นช่องทางในการประสาน/ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย/ภาคส่วนท้องถิ่นมากขึ้น

ทำให้รู้สึกง่าย รู้สึกสนุกในการที่จะทำงานชุมชนมากขึ้นค่ะ

๑๔. รู้สึกชื่นชมบุคลากรทุกท่านที่ได้ทำงานเกี่ยวกับผู้พิการทุกสายอาชีพ ที่ทำงานด้วยใจ

และได้เห็นความตั้งใจบุคลากรหลาย ๆ ท่าน

๑๕. กด Like ให้เลยค่ะ บรรยากาศกันเอง ท่านวิทยากรพูดเข้าใจง่ายค่ะ

คาดว่าการนำเอาความรู้และสิ่งดี ๆ ไปใช้งานทันตสาธารณสุขในพื้นที่ค่ะ

๑๖. .... มีมุมมองโลกที่กว้างขึ้น รู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว ยังมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องได้รับการแก้ไข

๑๗. รู้สึกคิดบวก มีกำลังใจและมีพลัง อยากทำงานกับกลุ่มด้อยโอกาส (สร้างงาน สร้างเสริมให้เกิดขึ้นในพื้นที่)

ยกตัวอย่างนิดหน่อยพอก่อนนะคะ

^_,^

อิ่มเอม ชื่นใจ พร้อมจะให้และรับ เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ เปิดใจเรียนรู้ในทุกการกระทำ

จากเห็น เข้าใจ เคารพ สร้างช่องทางการเข้าถึง .... ต่อไป เริ่มจากจุดใดก็ได้ เชื่อมประสานดูแลองค์รวม

สร้างทีม เชื่อมภาคี กระชับเครือข่าย สานพลัง คุณภาพชีวิตคนพิการ ครอบครัว สังคมที่เราเกี่ยวข้อง

เปลี่ยนทิศทางเชิงบวกแน่นอน

เพียงใจเราเปลี่ยน .... ด้วยรัก

^_,^

(ขอบคุณภาพประกอบส่วนใหญ่โดยพี่เมย์ ทพญ.ภัตติมา บูรพกุล สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต นะคะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายอยู่ดีมีแฮงความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมค่ะ ขอบคุณค่ะที่นำเสนอให้ได้อ่าน

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วชื่นใจ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

เป็นการทำงานเข้าถึงคนในชุมชนทุกๆกลุ่มนะครับ

รออ่านอีกครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณแทนทีมงานและครือข่ายนะคะคุณครูอร เพื่อคนพิการค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชื่นใจแทนคนพิการด้วยค่ะพี่โอ๋ ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

แหมว่าจะจบตอนแล้วนะคะ อ.ขจิต ขอบคุณมากค่ะ

-สวัสดีครับพี่หมอ

-ตามมาให้กำลังใจทีมงาน..สธ.

-จากตน กษ คร้าบ!!!! 555

-เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา..มีคนเขาชอบนำไป"หาเสียง" อิๆ

-ด้วยความระลึกถึงนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากมายค่ะคุณน้องเพชรฯ พี่เอามาจากคำสอนของในหลวงนะคะ อย่าเอาไปเทียบกับการหาเสียงสิคะ อิ อิ

เขียนเมื่อ 

บันเทิง
เริงปัญญา
เห็นศรัทธา
เห็นพลัง....

....

เขียนเมื่อ 

อย่าเพิ่งจบตอนนะครับ

555