บันทึก การแต่งข้อสอบกลางภาค (15/1/58)


การแต่งข้อสอบกลางภาค จะออกในเรื่องของโปรแกรม Adobe PhotoShop จะนำเอาเนื้อหาที่ได้สอนไปทั้งหมดมาออกข้อสอบ เนื้อหาในข้อสอบทุกข้อนักเรียนทุกคนได้เรียนมาหมดแล้วจะไม่ออกข้อสอบนอกเหนือจากที่สอน ข้อสอบกลางภาคจะมี 30 ข้อ ทั้งหมดจะมี 4 ตัวเลือก เป็นเลข 1 2 3 และ 4 นักเรียนจะมีเวลาในการทำข้อสอบ 30 นาที คะแนนเต็มทั้งหมด 10 คะแนน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)