กลยุทธ์สร้างองค์กรให้ยั่งยืน


กลยุทธ์แบบแกนเหวี่ยง (Pivot strategies) ไม่เป็นเพียงมาตรการเชิงรับ แต่เป็นมาตรการเชิงรุกที่ชาญฉลาด นอกจากทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์แล้ว ยังส่งผลต่อการเกิดสุขภาวะที่ดีอีกด้วย

กลยุทธ์สร้างองค์กรให้ยั่งยืน

Practical Sustainability

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

3 กุมภาพันธ์ 2558

บทความเรื่อง กลยุทธ์สร้างองค์กรให้ยั่งยืน (Practical Sustainability) นำมาจากบทความเรื่อง Resilience in a Hotter World: Extreme weather and rising demand for resources call for a fundamentally new strategy. ประพันธ์โดย Andrew Winston (Andrew Winston is an environmental strategy adviser and the author of The Big Pivot: Radically Practical Strategies for a Hotter, Scarcer, and More Open World.) จากวารสาร Harvard Business Review, April 2014

ผู้สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/practical-sustainability-33759327

Two Mega Challenges

 • ภาวะโลกร้อน ส่งผลทำให้เกิดพายุและน้ำท่วม ที่มีความรุนแรงมากขึ้น แต่ละครั้งทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ห่วงโซ่อุปทานสะดุด ไฟฟ้าไม่มีใช้ ทำความเสียหายต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ในขณะเดียวกัน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในโลกนี้ก็เริ่มร่อยหรอ สวนทางกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น
 • ความท้าทายทั้งสองอย่างนี้ ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัทและความมั่งคั่งของเศรษฐกิจโลกโดยรวม
 • การจัดการในเรื่องนี้ ต้องอาศัยแนวคิดที่เรียกว่าแกนเหวี่ยงใหญ่ (Big Pivot) เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่น มีผลงานที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีด้วย

The Big Pivot

 • แนวคิดเรื่องแกนเหวี่ยงใหญ่ (Big Pivot) เป็นการปรับเปลี่ยนใหม่ ทั้งทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ และแนวคิด
 • แนวทางใหม่คือ การมีวิสัยทัศน์ การให้คุณค่า และ ความร่วมมือ (vision, valuation, and collaboration)
 • บริษัทต้องมีการตั้งเป้าหมายระยะยาว มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ มีนวัตกรรมที่มาจากความท้าทาย มีการวัดรายได้ใหม่ที่ไม่เป็นเม็ดเงินด้วย และต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์กรอื่น รวมถึงคู่แข่ง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

Wild weather is taking a toll on people and businesses around the globe

 • ปลายปี ค.ศ. 2011 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ มีผลกับห่วงโซ่อุปทาน เมื่อผู้ส่งมอบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เกิดความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อ เป็นจำนวนนับหมื่น ๆ คัน (บริษัทโตโยต้า ยอดรายได้หายไปกว่า 1.5 พันล้านเหรียญอเมริกา)
 • ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2012 พายุเฮอร์ริเคน Sandy ถล่มเมืองนิวยอร์ค ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นเวลา 4 วัน ส่งผลเสียหายรวมมากกว่า 6 พันล้านเหรียญอเมริกา
 • และในปี ค.ศ. 2013 พายุไต้ฝุ่น Haiyan พัดถล่มฟิลิปปินส์ คร่าชีวิตผู้คนกว่า 6,000 คน ส่งผลเสียหายโดยรวมมากกว่า 14 พันล้านเหรียญอเมริกา

Rising Demand for Nonrenewable Resources

 • อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันจะหมดไปหรือหาได้ยากขึ้น เช่น น้ำมัน และโลหะบางชนิด ในขณะที่ประชากรของโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้น และประเทศเศรษฐีใหม่ เช่น จีน มีความต้องการสินค้าทุกชนิดเพิ่มขึ้น
 • บริษัทในปัจจุบัน จึงต้องประสบความท้าทายในระดับโลกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประชากร การล่มสลายของระบบการเงิน สภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ ทำให้มีผลต่อผลกำไรขององค์กร และผลในระดับโลกโดยรวม

PIVOT STRATEGY: A New Framework

 • ความท้าทายระดับโลกเหล่านี้ ทำให้บริษัทต้องมีกรอบแนวคิดใหม่ เพื่อสร้างกลยุทธ์และยุทธวิธีใหม่ ที่เรียกว่า แกนเหวี่ยงใหญ่ (Big Pivot)
 • เพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ การปฏิบัติการ และปรัชญาทางธุรกิจ ที่ทำให้บริษัทเกิดความยืดหยุ่นและสร้างคุณค่าใหม่ ในโลกที่ร้อนขึ้น และทรัพยากรธรรมชาติที่หายากขึ้น

To Thrive in the Face of Extreme

 • บริษัทที่มีกลยุทธ์แบบแกนเหวี่ยง (Pivot Strategies) จะมีความสามารถในการเผชิญกับเหตุร้ายได้ดีกว่า โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ ลดการใช้พลังงาน ลดของเสีย และลดการปล่อยคาร์บอน ทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่น และไม่แตกหักโดยง่าย
 • หลักการนี้ เป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นด้านค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง (cost and risk resilience) ของบริษัท ทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

Eliminates Waste and Keeps Precious Resources

 • องค์กรที่ประหยัดพลังงาน และสามารถสร้างพลังงานได้เอง จากทรัพยากรหมุนเวียน ทำให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่อง แม้ระบบจ่ายไฟฟ้าจากส่วนกลางจะล้มเหลว
 • แนวคิดเรื่องแกนเหวี่ยง (Pivot) ถือว่าเป็นการเพิ่มรายได้แบบยืดหยุ่น (revenue resilience) เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป คือความต้องการด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่สำนึกในสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เพราะการปรับตัวหรือมีนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการใหม่ของลูกค้า ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น
 • ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นการรักษ์สิ่งแวดล้อม แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) จึงเป็นการจับตลาดที่กำลังเจริญเติบโตมากขึ้น

From Raw Materials to Product Recycling

 • บริษัทที่มีความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของโลก ทรัพยากรที่หาได้ยาก และห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงการนำผลิตภัณฑ์มาใช้ซ้ำ จะมีการเติบโตในตลาดได้ดี เพราะได้ช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่สำคัญที่สุดของสังคม
 • แนวคิดแกนเหวี่ยงใหญ่ (Big Pivot) ไม่เป็นเพียงเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นจิตสำนึกด้วยว่า ธุรกิจจะไปดีได้สังคมโลกต้องไปได้ดีด้วย
 • จึงถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของตลาด ที่มีการระบุความเสี่ยงที่มนุษยชาติต้องเผชิญ

TO BUILD A RESILIENT COMPANY

 • VISION
  • FIGHT SHORT-TERMISM
  • SET SCIENCE-BASED GOALS
  • PURSUE HERETICAL INNOVATION
 • VALUATION
  • CHANGE INCENTIVES
  • REDEFINE ROI
  • VALUE NATURAL CAPITAL
 • PARTNERS
  • INSPIRE CUSTOMERS TO USE LESS
  • COLLABORATE RADICALLY
  • BECOME A LOBBYIST

1. VISION - Asking Heretical Questions

 • การมีวิสัยทัศน์ที่ชี้ชัดเจนว่า สิ่งแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนและทรัพยากรที่หายาก ส่งผลต่อเป้าประสงค์ระยะยาวขององค์กรอย่างไร
 • การสร้างกลยุทธ์ระยะยาว ต้องตั้งคำถามนอกกรอบ (heretical questions) เป็นการท้าทายการปฏิบัติงานตามปกติของทุกส่วนงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่สำคัญ เช่นถามว่า จะย้อมสีผ้าโดยไม่ต้องใช้น้ำได้อย่างไร กระดาษทิชชูแบบม้วนไม่ต้องมีกระดาษแข็งเป็นแกนได้หรือไม่ ผลิตภัณฑ์นี้จะทำให้ประหยัดพลังงานหรือประหยัดวัสดุได้อย่างไร เป็นต้น
 • นวัตกรรมที่เกิดจากการตอบคำถามเหล่านี้ จะเป็นการสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น

2. VALUATION - Making Better Investment Decisions

 • การให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร ตีค่าเป็นตัวเลขไม่ได้ว่าเป็นบวกหรือลบเท่าใด เช่น การสร้างมลภาวะ ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างงาน การเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับสังคมและชุมชน
 • สิ่งแวดล้อมภายนอก รวมถึงอากาศและน้ำที่สะอาด พืชพันธุ์และสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารหรือยารักษาโรค เป็นต้น เรียกว่า ทุนธรรมชาติ (natural capital) ที่ทางธุรกิจไม่ได้ให้ความสำคัญ บริษัทควรให้ความสำคัญ โดยตั้งค่าวัดผลของคุณค่าที่เกิดขึ้นในระยะยาวด้วย
 • จาก New York Times มี 29 บริษัทชั้นนำ รายงานเรื่องการปลดปล่อยคาร์บอน (Carbon Disclosure Project) โดยการตีค่าไว้ในแผนการเงินระยะยาวของบริษัท

3. PARTNERS - Collaborating in Radical New Ways

 • ปัญหาเรื่องบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงหรือการขาดแคลนน้ำ ไม่ใช่สิ่งที่บริษัทใดแก้ได้โดยลำพัง ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ 3 ส่วนคือ รัฐบาล เพื่อนและคู่แข่ง และลูกค้า (governments, peers and competitors, and customers)
 • เนื่องจากหน่วยงานรัฐทำงานค่อนข้างช้า บริษัทจึงต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง นั่นคือกำหนดมาตรฐานให้ผู้ส่งมอบปฏิบัติ เกินมาตรฐานที่ทางรัฐกำหนด และมีการร่วมมือกับคู่แข่งโดยถือว่าเป็นข้อตกลงร่วมกัน (precompetitive cooperation) ในประเด็นที่มีความเห็นเหมือนกัน แล้วไปแข่งขันกันในประเด็นอื่น
 • การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ บริษัทต้องแก้ตั้งแต่ต้นน้ำคือผู้ส่งมอบ จนถึงปลายน้ำคือลูกค้า

Resilience, Trust, and Prosperity

 • การพัฒนาองค์กรให้มีความยืดหยุ่น มีความสามารถฟื้นตัวได้เร็ว และมีแนวทางป้องกันปัญหา ต้องการความร่วมมือและมีความเห็นพ้องร่วมกันทุกภาคส่วน
 • กลยุทธ์การมีวิสัยทัศน์ การให้คุณค่า และมีความร่วมมือ (vision, valuation, and partner strategies ) นำไปสู่การมีภาพลักษณ์ที่ยืดหยุ่น (brand resiliency) สร้างความจงรักภักดีของลูกค้า มีสถานะที่ดีในตลาดของคนเก่ง และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค พันธมิตร และหน่วยงานภาครัฐ

Increasing Trust

 • ความไว้วางใจในองค์กร จะมีได้เมื่อมีการเปิดเผย และแสดงถึงความมุ่งมั่นในสิ่งที่ได้กล่าวไว้
 • การเปิดเผยไม่ได้เป็นส่วนเสริมอีกต่อไป เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย กิจกรรมที่ปฏิบัติในองค์กร จะถูกจับตามองเสมือนถูกส่องด้วยแว่นขยาย
 • ลูกค้ามีความคาดหวัง ในสารสนเทศของสินค้าที่เขาต้องการซื้อว่า ผลิตเมื่อใด โดยใคร มีอะไรในนั้นบ้าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไรบ้าง ฯลฯ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับตราสินค้าและธุรกิจขององค์กร

สรุป

 • กลยุทธ์แบบแกนเหวี่ยง (Pivot strategies) ไม่เป็นเพียงมาตรการเชิงรับ แต่เป็นมาตรการเชิงรุกที่ชาญฉลาด นอกจากทำให้เกิดความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์แล้ว ยังส่งผลต่อการเกิดสุขภาวะที่ดีอีกด้วย
 • ในโลกปัจจุบันที่ทรัพยากรธรรมชาติหาได้ยากขึ้น และสภาวะบรรยากาศโลกที่มีความรุนแรงมากขึ้น แนวคิดแกนเหวี่ยงใหญ่ (Big Pivot) จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการลงทุนในอนาคตของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทและของโลกโดยรวม

************************************************

หมายเลขบันทึก: 585187เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 21:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2015 21:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

Trust จะนำมาสู้ Team แล้ว Tacit k จะสามารถนำมาพัฒนาองค์กร ให้ยั่งยืน ครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี