บันทึก ประชุมภายในฝ่ายนวัตกรรม (03/11/57)


ในการประชุมภายในฝ่ายนวัตกรรม มีการชี้แจงในเรื่องของการทำหน้าที่ในการสอนระดับชั้นต่าง ๆ เป็นการประชุมเพื่อแจ้งให้เข้าใจถึงงานสอน และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตลอดทั้งเทอมที่ฝึกประสบการณ์ในโรงเรียน มีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบเวรเฝ้าห้องคอมพิวเตอร์ (ห้องนวัตกรรมโรงเรียน) นอกจากนี้ยังมีการแนะนำบุคคลกรในฝ่ายนวัตกรรมให้รู้จัก รวมถึงการแจ้งกฏระเบียบในการฝึกสอนให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทุกคนได้ทราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)