สอนชุมชุมแต่ได้ความรู้เพิ่มเติม

สอนชุมชุมแต่ได้ความรู้เพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ผมได้เปิดชุมนุมขึ้นมาในกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน ชื่อว่า กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ซึ่งการที่ผมสอนกิจกรรมชุมนุมนี้ขึ้นมานั้น การจัดกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์นั้นผมคิดว่าอาจจะทำให้นักเรียนที่เลือกลงเรียนชุมนุมคอมพิวเตอร์จะได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์นั้นจะเน้นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต จัดขึ้นสำหรับให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ ให้ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆโดยนักเรียนที่เข้าร่วมจำดำเนินกิจกรรมในการค้นคว้าหาความรู้ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และนำความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างสมาชิกในกลุ่มและนอกกลุ่ม ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายธนดล ศรีมะลิ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)