ชีวิตที่พอเพียง : ๒๓๓๓. ไปลอนดอน ๓. ดูงาน NICE


หัวหน้าทีมไทย (คือ อ. บุ๋ม - ชื่นฤทัย กาญจนจิตรา) เห็นว่าไหนๆ เราก็ไปประชุม PMAC 2016 Joint Secretariat ที่ลอนดอนกันแล้ว ถือโอกาสขอเรียนรู้เรื่องของ NICE (National Institute for Health and Care Excellence) เสียเลย

ทำให้ผมมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วย

ได้เรียนรู้ว่า ประเทศสหราชอาณาจักรตั้ง NHS ในปี ค.ศ. 1948 สร้างความหวังว่าคนอังกฤษทุกคน จะได้รับบริการสุขภาพที่ดี

ตอนผมไปเรียนรู้ดูงานด้านโลหิตวิทยาที่ลอนดอนในปี 1978 ได้ยินคนพูดและหนังสือพิมพ์ ตำหนิความไร้ประสิทธิภาพของ NHS คิวรักษาโรคเรื้อรังเช่นผ่าตัดข้อเข่ายาวถึง ๓ ปี

เขานำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นดังแสดงในรูปที่ ๑

ปี 1999 รัฐบาลก็ตั้งหน่วยงาน NICE ขึ้นมาทำให้บริการสุขภาพมีลักษณะ evidence-based โดยมีหน้าที่หลัก ๓ อย่าง

 • ๑.Production, dissemination and implementation of guidance
 • ๒.Development of performance standards and metrics
 • ๓.Provision of information

ในเวลา ๑๕ ปี NICE มีการพัฒนาไปมาก ทั้งตัวองค์กร และวิธีทำงาน ในช่วงปีแรกๆ ต้องเผชิญมรสุม ทั้งจากผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และสื่อมวลชน แต่ตอนนี้ได้รับการยอมรับสูงมาก ทั้งจากภายในประเทศ และในวงการระหว่างประเทศ

ผมฟังการนำเสนอเรื่องราวการทำงานของ NICE แล้ว เห็นว่าเขาสร้างวิธีทำงานขึ้นใหม่ ในหลากหลายด้าน และในท่ามกลางแรงกดดันจากหลายทาง ทำให้หวนระลึกถึงสถานการณ์คล้ายคลึงกัน เมื่อ ๒๑ ปีมาแล้วเมื่อผมเริ่มทำงาน สกว. ที่ต้องคิดค้นทดลองวิธีทำงานแบบใหม่ขึ้นเอง ในสถานการณ์บีบคั้น ที่กระแสการเมืองจ้องจะยุบ สกว. แต่ความยากของการริเริ่ม NICE น่าจะมากกว่าการริเริ่ม สกว. ๑๐ - ๒๐ เท่า และมีธรรมชาติของแรงบีบคั้นต่างกัน

เวลานี้ NICE แบ่งส่วนงานเป็น ๘ หน่วยย่อย ได้แก่

 • Centre for Health Technology Evaluation
 • Health and Social Care Directorate
 • Centre for Public Health Excellence
 • Centre for Clinical Practice
 • Evidence Resources Directorate
 • NICE International
 • Business, Planning, Resources Directorate
 • Communications Directorate

ผมได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Technology Assessment กับ Technology Appraisal ว่า assessment เป็นการสร้าง/รวบรวม/ประมวลข้อมูลหลักฐาน ให้แม่นยำน่าเชื่อถือ ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของนักวิชาการ ส่วน appraisal เป็นการนำเอาข้อมูลหลักฐานมาใช้ประโยชน์ จัดทำข้อเสนอแนะที่เรียกว่า guidance ส่วนนี้ต้องการความน่าเชื่อถือหรือความรับผิดรับชอบต่อสังคม (social accountability) จึงต้องมีกลไกที่เรียกว่า Assessment Committee

คนมักเข้าใจผิด ว่าหากยาหรือวิธีรักษาแบบใดก็ตามผ่านการประเมินคุณภาพของหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ประเมิน (เช่น อย. - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทย) ผู้เจ็บป่วยก็ต้องได้รับยา หรือการรักษาแบบนั้น แต่ในกรณีของอังกฤษ ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสุขภาพ หากเจ็บป่วย รัฐบาลให้การรักษาพยาบาลฟรี โดยที่รัฐบาลมีเงินจำกัด ยาใหม่ๆ มักราคาแพงมาก ต้องมีการประเมิน ความคุ้มค่า หากประเมินแล้วว่าคุ้มค่า จึงจะให้ใช้ได้

ในช่วงปีแรกๆ หน้าที่หลักของ NICE คือประเมินความคุ้มค่าของยาใหม่ๆ ราคาแพงเช่นนี้เป็นหลัก ซึ่งหาก NICE เสนอให้อนุมัติการใช้ก็ไม่มีข้อโต้แย้ง แต่หากเสนอให้ไม่อนุมัติ ฝ่ายบริษัทยาก็ไม่ชอบ ฝ่ายผู้ป่วยก็ร้อง ว่าคิดเฉพาะความคุ้มค่าทางการเงินไม่น่าจะถูกต้อง ควรคำนึงถึงคุณค่าทางสังคม (societal values) ด้วย ซึ่งหมายความว่าต้องถามความเห็นของตัวแทนประชาชน เป็นที่มาของ Citizen Council ที่ NICE มีวิธีคัดตัวแทน ๓๐ คนนี้อย่างซับซ้อน ป้องกันความลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และสมัครใจ (จากการฟังประกาศและคำอธิบายในทีวี) เข้ามา ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยไม่มีค่าตอบแทน ทำหน้าที่ยกร่าง social values principles ซึ่งในตอนแรกมี ๑๓ ข้อ แล้วปรับเป็น ๘ ข้อ

คณะกรรมการ Assessment Committee มีสมาชิก ๓๔ คน มาจาก ๕ ฝ่าย ตามรูปที่ ๒ และ ๓ มีวิธีทำงานที่โปร่งใส คืออนุญาตให้คนภายนอกเข้าฟังการประชุมได้ และมี Final Appraisal Document ขึ้นเว็บ เปิดเผยให้สาธารณชนเข้าไปดูได้ รวมทั้งเปิดให้อุทธรณ์ผลได้ คณะกรรมการนี้ทำงานโดยมี DSU (Decision Support Unit) ทำหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการ DSU มี ๖ แห่ง อยู่ในมหาวิทยาลัย ได้รับเงินสนับสนุนจาก NICE แต่เป็นอิสระจาก NICE ผลงานของ DSU เรียกว่า Technical Support Documents คนทั่วไปเข้าไปอ่านได้ ที่นี่

จะเห็นว่า กระบวนการทำงานของ NICE โปร่งใสทุกขั้นตอน
ปัญหาที่เผชิญในปี 1999


สมาชิกของ Appraisal Committee


สมาชิกและการทำงานของ Appraisal Committee


บรรยากาศในห้องประชุม


Prof. Peter Littlejohns เล่าเรื่อง Citizen's Council


Tommy Wilkinson เล่าเรื่องกำเนิดและการทำงานของ NICE


วิจารณ์ พานิช

๑๑ ธ.ค. ๕๗

บนเครื่องบินกลับจากลอนดอน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)