รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอน แบบบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

กลิ่นแก้วลิวไธสง.(2556).รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอน

แบบบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง.ขอนแก่น : โรงเรียนบ้าน

สงเปือยฮ่องเดื่อ.

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ให้มีนักเรียนจำนวนร้อยละ 75มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75 ขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2556โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจำนวน 12 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง2) เครื่องมือสะท้อนผลในการปฏิบัติได้แก่แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบบันทึกผลการสอนประจำวันของครู แบบสัมภาษณ์นักเรียนใบงานท้ายแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ

การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการซึ่งมีวงจรการปฏิบัติ 3 วงจรคือวงจรปฏิบัติการที่ 1ประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-4วงจรปฏิบัติการที่ 2ประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-8 วงจรปฏิบัติการที่ 3 ประกอบไปด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9-12 หลังจากทำการทดลองจบลงในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ผู้ศึกษาให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนจากนั้นผู้ศึกษานำข้อมูลที่ได้มาสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผลการดำเนินการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1.ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ หน่วยการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอนคือ1) ขั้นนำเป็นขั้นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน2) ขั้นให้ประสบการณ์เป็นขั้นที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้3) ขั้นสรุปเป็นขั้นที่นักเรียนสรุปองค์ความรู้และ4) ขั้นวัดผลเป็นขั้นประเมินผลการจัดกิจกรมการเรียนรู้ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนได้รับความรู้จากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นำเนื้อหามาบูรณาการและเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในหลาย ๆ ด้าน

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 81.83ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 75 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้ร้อยละ 86.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 75สารบัญหน้า


บทคัดย่อ


กิตติกรรมประกาศ


สารบัญตาราง


สารบัญภาพ


บทที่ 1บทนำ
1.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

12.วัตถุประสงค์ของการศึกษา

53.ขอบเขตของการศึกษา

54.ข้อตกลงเบื้องต้น

65.นิยามศัพท์เฉพาะ

66.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

8


บทที่ 2วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

91.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

92.หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

163.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

194.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

295.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนแบบบูรณาการ

496.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง

527.กรอบแนวคิดในการศึกษา

53


บทที่ 3วิธีดำเนินการศึกษา

541.กลุ่มเป้าหมาย

542.ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

543.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

544.การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

555.รูปแบบของการศึกษา

596.การเก็บรวบรวมข้อมูล

627.การวิเคราะห์ข้อมูล

65


บทที่ 4ผลการศึกษาและอภิปรายผล

661.ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

662.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

683.สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1224.อภิปรายผล

125


สารบัญ(ต่อ)หน้า


บทที่ 5สรุปการศึกษาและข้อเสนอแนะ

1301. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1302.วิธีดำเนินการศึกษา

1303. สรุปผลการศึกษา

1324.ข้อเสนอแนะ

134


บรรณานุกรม

136


ภาคผนวก

140ภาคผนวกก

-ภาพตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและการเก็บข้อมูลประกอบการศึกษา

142


-ตัวอย่างผลงานนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

161
-ตัวอย่างเอกสารประกอบการบูรณาการการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน

171
-แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนการสอน

184
-แบบบันทึกผลการสอนประจำวันของครู

188
-แบบสัมภาษณ์นักเรียน

189ภาคผนวกข

-รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

192


-หนังสือราชการและคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ

193


-คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยในการศึกษา

196-หนังสือราชการเผยแพร่ผลงาน

198

ประวัติผู้ศึกษา

210


สารบัญตาราง


หน้า

ตารางที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมระดับช่วงชั้นที่ 2ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

15

ตารางที่ 2

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ(สัดส่วนเวลาเรียนชั่วโมง/ปี)

19

ตารางที่ 3

การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา

47

ตารางที่ 4

ตารางวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

69

ตารางที่ 5

การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

72

ตารางที่ 6

การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับสาระการเรียนรู้ หน่วย

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

78

ตารางที่ 7

การบูรณาการการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

86

ตารางที่ 8

ผลคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้

ที่ 1–4

100

ตารางที่ 9

ผลการทดสอบท้ายวงจรที่ 1

104

ตารางที่ 10

ปัญหาที่พบในการปฏิบัติการและแนวทางแก้ปัญหาวงจรที่ 1

105

ตารางที่ 11

ผลคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้

ที่ 5–8

109

ตารางที่ 12

ผลการทดสอบท้ายวงจรที่ 2

113

ตารางที่ 13

ปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติการในวงจรที่ 2และแนวทางแก้ไข

114

ตารางที่ 14

ผลคะแนนการทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9–12

118

ตารางที่ 15

ผลการทดสอบท้ายวงจรที่ 3

121

ตารางที่ 16

ปัญหาที่พบระหว่างปฏิบัติการในวงจรที่ 3และแนวทางแก้ไข

122

ตารางที่ 17

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1–12

ที่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ

123

ตารางที่ 18

คะแนนแบบทดสอบท้ายวงจรที่ 1-3

123

ตารางที่ 19

คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

124

ตารางที่ 20

คะแนนค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านกิจกรรมการเรียนการ

สอนแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

125

สารบัญภาพ


หน้า

ภาพที่ 1

แผนภูมิสรุปทฤษฎีการสร้างความรู้โดยผู้เรียนต่างก็ให้การสนับสนุนแนวคิดของการบูรณาการ

20

ภาพที่ 2

แผนภูมิแสดงหลักสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงในการจัดเตรียมการสอนแบบบูรณาการ

24

ภาพที่ 3

แผนภูมิแสดงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

29

ภาพที่ 4

แผนภูมิเปรียบเทียบเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

35

ภาพที่ 5

กรอบแนวคิดในการศึกษา

53

ภาพที่ 6

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ

ของแผนการจัดการเรียนรู้

57

ภาพที่ 7

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

59

ภาพที่ 8

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

61

ภาพที่ 9

แสดงวงจรปฏิบัติการในการเก็บรวบรวมข้อมูล

65

ภาพที่ 10

ผังมโนทัศน์การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรมหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

83

ภาพที่ 11

ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5

84

ภาพที่ 12

แผนภูมิขั้นตอนการบูรณาการหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

85

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกกลิ่นแก้วความเห็น (0)