โรคสมาธิสั้นกับคุณหมอผู้รู้


จากการเรียนวิชา"กิจกรรมบำบัดจิตสังคม"ในวันนี้ ดิฉัน นางสาววรนิษฐา ชาญพิทยานกูลกิจ นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ฟังการบรรยายของ พญ.หัทยา ดำรงผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ซึ่งจากการฟังในครั้งนี้ดิฉันสามารถถอดบทเรียนได้ดังนี้

โรคที่พบได้มากในเด็กที่มีปัญหาการเรียน คือ โรคสมาธิสั้น หรือโรค Attention Deficit Hyperactivity Disorder"ADHD"เป็นกลุ่มโรคที่จะส่งผลต่อเด็กในด้านการเรียน พฤติกรรม และอารมณ์ ซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากปัญหาทางสมอง ไม่ใช่เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว โดยอาการจะแบ่งเป็น 3 ชนิด

1) สมาธิสั้นมาก ไม่ใส่ใจในรายละเอียด (inattention type): เด็กจะไม่ฟังเวลาผู้อื่นพูด ทำงานไม่เสร็จ ไม่ใส่ใจ งานที่ต้องใช้สมาธินานจะไม่อยากทำ มักทำของหายเป็นประจำหลงลืมง่าย

2) เคลื่อนไหวมาก (hyperactivity type): เคลื่อนไหวมาก อยู่ไม่นิ่ง มักลุกเดินไปมา วิ่งหรือปีนป่าย ซนมากทำตามกฎเกณฑ์ไม่ได้ พูดมาก ตอบคำถามก่อนที่ครูหรือพ่อแม่จะถามเสร็จ รอคิวไม่ได้ ชอบแทรกแซง

3) ผสม (combined type)

อาการจะเกิดก่อน 7 ขวบ และแสดงอาการมากกว่า 2 สถานที่ ( บ้าน โรงเรียน )

การรักษา

  • การให้ยา เช่น Methylphenidate ชื่อทางการค้าคือ ลิทาลีน
  • ให้คำชมเชย กำลังใจ
  • ปรับสิ่งแวดล้อม
  • ผึกให้รู้จักคอย เช่นให้เด็กพูดกับตัวเองในใจก่อนจะมีการกระทำ
  • บอกเด็กล่วงหน้า มีตารางเวลาที่แน่นอน
  • ส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเอง
  • อาจต้องสอนพิเศษ ให้ความสนใจในวิชาที่อ่อน
  • แก้ไข อารมณ์และพฤติกรรมที่ไม่ดี
  • ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ พ่อแม่ และ คุณครูต้อง ยอมรับและเข้าใจตั้งอยู่ในความสงบอย่าหงุดหงิดง่าย มีความมั่นคงทางใจและอดทน !

ในงานของทางกิจกรรมบำบัดก็มีส่วนช่วยเด็กกลุ่มนี้ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย โดยจะใช้กิจกรรมเข้ามาช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ฝึกฝน ทำจนให้เกิดความเคยชิน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเด็กในแต่ละคน ความรุนแรงของโรค ความสนับสนุนของสังคมโดยเฉพาะคนในครอบครัว โรงเรียน หน่วยงานรัฐ ซึ่งหากทุกหน่วยงานร่วมมือกันช่วยเหลือสนับสนุนก็ยอมทำให้เกิดผลดีที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตใช้ชีวิตช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ที่มาของรูป : http://vapresspass.com/2013/12/12/adhd-diagnosis-deficiency-leslie-carol-botha/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดความเห็น (0)