ความสามารถในการพูดแบบทั่วไป (General Speaking Competencies)

ความสามารถเหล่านี้ได้มาจาก the SCCC Basic Studies ESL Curriculum และ the Washington State Core Competencies พวกเราได้แบ่งกลุ่มความสามารถเหล่านี้ให้เป็นการพูดทั่วไป เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐาน รายการนี้อาจแบ่งไปตามความยากง่าย ถึงแม้ว่าทักษะเหล่านี้จะประยุกต์ในขั้นสูงก็ตาม ในแต่ละข้อจะมีรหัส (Code) อยู่ ให้ครูได้ใช้เป็นตัวย่อเวลาประเมิน

1. ใช้คำหรือวลี และอวัจนภาษา ในการนำเสนอความต้องการที่เร่งด่วน และความต้องการธรรมดา (BASIC COM.)

2. ถามและตอบ หรือสร้างประโยคในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน (QUEST./STATE)

3. ออกเสียงเสียงภาษาอังกฤษในภาษาที่เข้าใจได้ (SOUND.)

4. ใช้คำศัพท์ขั้นพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิต และประโยคง่ายๆในการบรรยายผู้คน หรือวัตถุต่างๆ หรือรายงานกิจกรรม หรือข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับสถานการณ์ (DESCRIPTION.)

5. ใช้วลีหรือประโยคที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในบทสนทนาสั้นๆได้ (FORMAL/INFORMAL)

6. เริ่มต้นบทสนทนาสั้นๆ และดำเนินการต่อไปได้ (CONVERSATION.)

7. ขอร้อง, ยืนยัน, และให้ความกระจ่างต่อข้อมูลพื้นฐานได้ *

8. ขอโทษ, ให้เหตุผล, ให้ข้อแก้ตัวอย่างเหมาะสมได้ (EXCUSES.)

9. กล่าว และอภิปรายทักษะส่วนบุคคล และผลประโยชน์ (สถานการณ์ท่เป็นทักษะชีวิต, สถานการณ์ทางสังคม) (PERS. SKILL/INT)

10. กล่าว และอภิปรายความคิดต่างๆ และความคิดเห็นส่วนบุคคลได้ (OPINION)

11. ออกเสียงคำด้วยท่าทางที่เป็นที่เข้าใจในเรื่องสาธารณะได้ (PRONUN.)

12. ใช้การเน้นคำ, จังหวะ, และโครงสร้างที่เป็นการออกเสียงสูงต่ำได้ (STRESS/INTON.)

13. สรุปโดยการพูด และทำให้ข้อมูลต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การสอน, ประกาศ, สุนทรพจน์โดยย่อ, หรือสื่อที่อัดมาด้วยวิธีการต่างๆ

14. ให้คำบ่นโดยการพูด และให้เหตุผลในเรื่องที่ไม่พอใจได้ (COMPLAINTS.)

15. สร้างประโยคเพื่อการชักจูงได้ (PERSUADING.)

16. อธิบายขั้นตอนในกระบวนการต่างๆได้ (PROCESS.)

17. เริ่มบทสนทนา ยังคงบทสนทนา และจบบทสนทนา โดยการคำนึงถึงวัฒนธรรมได้ *

18. ให้เหตุผลในการตัดสินใจของตน และขออนุญาตได้ *

19. โต้ตอบคำถามในเชิงปฏิเสธได้ (NEG. QUEST.)

* ความสามารถอันนี้ยังไม่มีรหัส ครูควรสมมติรหัสด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (0)