SEEN อีสาน _๐๘ : กระบวนการประเมินการขับเคลื่อน ปศพพ. แบบ Self-Active Assessment (๔)

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านบันทึกก่อนหน้านี้ที่นี่


การประเมินตนเองแบบตื่นรู้ (Self-Active Assessment) ด้วยกิจกรรม "ภูเขาน้ำแข็ง" นอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้ประโยชน์จากการเรียนรู้แลกเปลี่ยน BP ที่เด่นดีที่สุดแล้ว ยังเป็นยุทธวิธีนำมาวิเคราะห์ปัญหาด้วยการคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย หรือที่พระท่านเรียกว่า "อิทัปปัจยตา" เพื่อนำมาหาแนวทางแก้ไขด้วยการใช้การคิดแบบ "อริยสัจ ๔" ได้ดีและง่ายขึ้น


กิจกรรม "ภูเขาน้ำแข็ง" ทำให้ผู้ประเมินตนเองรับรู้และยอมรับว่า เป้าหมายข้อใดบ้างที่ยังไม่บรรลุผล กลวิธีต่อไปคือ นำเอาประเด็นเหล่านั้นมาพิจารณา "สืบสาวหาเหตุปัจจัย" โดยใช้กิจกรรม "ภูเขาไฟ" ดังรูปการคิดแบบสืบสาวหาเหตุปัจจัยนี้ เรียกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า "อิทัปปัจจยตา" หมายถึงการคิดหาสาเหตุของปัญหา และปัญหาของสาเหตุนั้น พิจารณาไปเรื่อยๆ จนถึง "ต้นตอของปัญหา" แล้วระดมหาวิธีแก้ไขแบบ "อริยสัจ ๔" ต่อไป


ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการคิดดังกล่าวมานี้โรงเรียนชุมชนห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖ ประสบผลสำเร็จในการขับเคลื่อนฯ ทุกด้าน และมีความมั่นใจภูมิใจที่จะขยายผลบอกต่อแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป เว้นแต่ด้านความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้กับตนเองของชุมชน เมื่อนำมาวิะเคราะห์ด้วย "ภูเขาไฟ" พบว่า

  • สิ่งที่ยังไม่บรรลุผลคือ ชุมชนประมาณ ๕๐% ยังไม่มั่นใจในความรู้ความเข้าใจใน ปศพพ. จึงยังไม่ได้นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวตของตนเอง
  • ปัญหาคือ ยังไม่เห็นความสำคัญ ยังไม่รู้ว่า ปศพพ. นำไปใช้แล้วได้ผล
  • สาเหตุของปัญหาคือ ความยากจน
  • ต้นตอของปัญหาความยากจนคือ ปัญหาครอบครัว และ วิธีการดำรงชีวิตที่ยังไม่พอเพียง

ผอ. และครูแกนนำ จาก ร.ร.ชุมชนห้วยค้อฯ บอกว่า จะกลับไปวางแผนการขับเคลื่อนฯ สู่ ครู นักเรียน และชุมชน อย่างต่อเนื่องต่อไป


... ผมคิดว่า ตอนนี้ชุมชนห้วยค้อฯ ส่วนที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจฯ น่าจะอยู่ในช่วงการแปลี่ยนแปลงตนเอง หลังจากที่ได้เห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากโรงเรียน และเพื่อนบ้าน... เพราะการปลูกความเชื่อ ปรับวิธีคิด จนถึงขั้นเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตนั้น ไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ในระยะเวลาอันสั้น....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียงความเห็น (0)