หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน : ​วีดีทัศน์ : สื่อสร้างสรรค์ (อีกหนึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้จาก ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน)


อย่างน้อยวีดีทัศน์แต่ละเรื่องก็ได้ทำหน้าที่บอกเล่าได้เป็นอย่างดีว่า แต่ละหลักสูตรได้ขับเคลื่อนอะไรไปบ้างแล้ว และการขับเคลื่อนที่ว่านั้นก็ยึดโยงถึงฐานคิดการ "เรียนรู้คู่บริการ" ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งปฏิรูปการเรียนการสอนผ่านภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการสู่การ "รับใช้สังคม" อย่างมุ่งมั่น

การบริการวิชาการแก่สังคมในชื่อโครงการ "๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน" ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ "ในห้องเรียน" และการเรียนรู้ "นอกชั้นเรียน" เท่านั้น หากแต่หมายรวมถึงการปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้จาก "สื่อสร้างสรรค์" ด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้เมื่อเสร็จสิ้นการขับเคลื่อนโครงการฯ แต่ละหลักสูตรจึงต้องผลิตสื่อสร้างสรรค์อันเป็นผลพวงการเรียนรู้ในรูปของ "วีดีทัศน์" อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง ซึ่งเป็นได้ทั้งที่อาจารย์จัดทำขึ้นเอง หรือไม่ก็นิสิตจัดทำขึ้นเอง รวมถึงทั้งอาจารย์และนิสิตได้ร่วมกันจัดทำขึ้นบนฐานคิดของการมีส่วนร่วมระหว่าง

"ผู้สอนกับผู้เรียน"


วีดีทัศน์ "บ้านดินอบสมุนไพร"


ภายหลังการขับเคลื่อนโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ปรากฏว่าเริ่มมองเห็นพัฒนาการเกี่ยวกับการจัดทำวีดีทัศน์ของแต่ละหลักสูตรอย่างน่าสนใจ จากที่เคยประมวลภาพนิ่งประกอบเสียงดนตรีก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) ประกอบดนตรี ผสมผสานกับบทสัมภาษณ์ บทบรรยาย สลับไปมากับภาพนิ่ง ซึ่งมีทั้งที่เป็นการสื่อให้เห็นถึงภาพรวมการจัดกิจกรรม เป็นต้นว่า "ทำอะไร ทำที่ไหน ทำอย่างไร และผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม"


ขณะที่บางหลักสูตรอาจจัดทำวีดีทัศน์ที่มุ่งสื่อสารถึงกระบวนการ หรือขั้นตอนของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอันเป็นหัวใจหลัก หรือกิจกรรมสำคัญๆ ในโครงการ เพื่อชี้ให้เห็น "เทคนิค" หรือ "ขั้นตอน" ของการสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆ อาทิ ขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลา ขั้นตอนการแปลงเพศปลานิล ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ ขั้นตอนการสกัดเนื้อคราม เป็นต้น


วีดีทัศน์ : ภาพรวมการขับเคลื่อน ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน

วีดีทัศน์ : ภาพรวม ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน


ย่างไรก็ดีถึงแม้แต่ละหลักสูตรจะสามารถผลิตวีดีทัศน์ออกมาได้ แต่ก็ยังพบว่าในหลายหลักสูตร หรือจะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่สามารถผลิตสื่อ (วีดีทัศน์) ได้ตรงตามเป้าที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดวางไว้เสียทั้งหมด เนื่องเพราะวีดีทัศน์เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญการเฉพาะทาง ไม่ใช่ว่าใครๆ ก็สามารถจัดทำขึ้นได้โดยง่าย หรือจัดทำแล้วจะสามารถตอบโจทย์การเป็น "๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน" ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ยิ่งในระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ ที่ยังไม่สามารถจัดอบรมเพื่อเสริมสร้าง "ความรู้" และ "ทักษะ" การตัดต่อวีดีทัศน์ให้กับทุกหลักสูตรได้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงยังต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพราะเท่าที่ผ่านมา จะมีก็แต่กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง "การเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง" และ "การจัดการความรู้ผ่านภาพถ่าย" เท่านั้น ที่ดูเหมือนก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นรูปธรรมที่สุดเมื่อเทียบกับ "วีดีทัศน์"


วีดีทัศน์ : นาโยน

วีดีทัศน์ : นาโยน (MBT)

วีดีทัศน์ : ประมวลภาพสาขาประมงแต่ถึงแม้สื่ออันเป็นวีดีทัศน์ที่มีอยู่จะยังไม่ตอบโจทย์โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชนเสียทั้งหมด ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าวีดีทัศน์ต่างๆ ได้ฉายให้เห็นถึงกระบวนการทัศน์ของการสร้างพลังการเรียนรู้ผ่านสื่อที่น่าสนใจ เพราะอาจารย์และนิสิต หรือกระทั่งชุมชนก็เถอะ ล้วนได้ลงแรงผลิตสื่อการเรียนรู้ร่วมกันอย่างน่ายกย่อง -

อย่างน้อยวีดีทัศน์แต่ละเรื่องก็ได้ทำหน้าที่บอกเล่าได้เป็นอย่างดีว่า แต่ละหลักสูตรได้ขับเคลื่อนอะไรไปบ้างแล้ว และการขับเคลื่อนที่ว่านั้นก็ยึดโยงถึงฐานคิดการ "เรียนรู้คู่บริการ" ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งปฏิรูปการเรียนการสอนผ่านภารกิจหลักทั้ง ๔ ประการสู่การ "รับใช้สังคม" อย่างมุ่งมั่น

กระทั่งในที่สุดเมื่อวันเวลาผ่านไป วีดีทัศน์เหล่านี้ย่อมกลายเป็นจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อย่างสง่างาม หรืออย่างน้อยวีดีทัศน์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ย่อมสามารถนำกลับมาสื่อสารสร้างพลังแก่นิสิตรุ่นหลัง หรือกระทั่งอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ตระหนักถึงแนวทางแห่งการก้าวออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี


หนังสั้น : ผลงานของนักเรียน (รักวุ่นวายที่เกือบตายเพราะรัก)

หนังสั้น : ผลงานนักเรียน (โทรศัพท์กำกับชีวิต)

วีดีทัศน์ : สาขาสารสนเทศศาสตร์


ถัดจากนี้ไปหากสามารถเติมเต็มความรู้ในเรื่องผลิตสื่อวีดีทัศน์ให้กับทุกหลักสูตรได้ เชื่อเหลือเกินว่าวีดีทัศน์ที่ได้มาย่อมมีพลังต่อการเรียนรู้อย่างไม่ต้องสงสัย ครบครันด้วยบรรยากาศ "บันเทิง เริงปัญญา" มีเกร็ดความรู้อันเป็น "ภูมิปัญญา" และ "เทคโนโลยี" ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อมหาวิทยาลัยและชุมชนอย่างเสร็จสรรพ

และที่สุดแล้ว ย่อมหมายถึงการบรรลุซึ่งหมุดหมายการบริการวิชาการแก่สังคม (๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน) กล่าวคือสามารถปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ "ในห้องเรียน" และ "นอกชั้นเรียน" ตลอดจนการเรียนรู้จาก "สื่อสร้างสรรค์" (วีดีทัศน์) ได้อย่างลงตัว ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รวบรวมวีดีทัศน์ทั้งปวงนี้ไว้ในระบบบริหารจัดการข้อมูล (ฐานข้อมูล) สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ .ที่นี่
และ ที่นี่


หมายเลขบันทึก: 583097เขียนเมื่อ 25 ธันวาคม 2014 18:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 ธันวาคม 2014 18:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (4)

ขอชื่นชมการทำงาน

ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูล

ทำให้สืบค้นเรื่องบริการวิชาการแก่สังคมได้ง่ายขึ้น

เป้นมหาวิทยาลัยแรกและมหาวิทยาลัยเดียวที่ทำงานเป็นระบบมาก แถมผู้อื่นได้เรียนรู้ไปด้วย

ขอบคุณมากๆครับ

เป็นสื่อที่น่าสนใจจ้ะ ขอชื่นชมเจ้าของผลงานทุกคนจ้ะ

ท่าน อาจารย์ .... ได้นวัตกรรมดีดีออกมา มากมายเลยนะคะ
ดีจังค่ะ นิสิตได้ใช้อีกหลายทักษะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี