UKM-8 : จากจิตวิญญาณคุณภาพสู่แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร : ศักยภาพและพลังถักทอจากบุคลากรสายสนับสนุน


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 1 เรื่องเล่าที่ 7
ผู้เล่า : กนกวรรณ กิตตินิยม
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : จากจิตวิญญาณคุณภาพสู่แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร : ศักยภาพและพลังถักทอจากบุคลากรสายสนับสนุน

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         จัดเวทีพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน โดยให้ผู้เข้าร่วมประมาณ 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก เพื่อการพัฒนางาน โดยเริ่มจากให้นึกถึงความประทับใจต่อองค์กรย้อนตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานจนถึงปัจจุบัน และให้มองถึงอนาคตที่อยากจะช่วยพัฒนาองค์กรโดยให้เค้าเหล่านั้นคิดและเขียนออกมานอกจากนี้ยังให้สร้างคุณภาพในนิยามของเขาว่าคืออะไร

         โดยมีประเด็นที่สามารถสกัดออกมาหลากหลายและรวมประเด็นเพื่อให้เขาฝึกหัดจัดทำแผนงาน / โครงการ เพื่อดำเนินการในแผนพัฒนา พวกเขามีโอกาสนำเสนอโครงการต่อที่ ที่ประชุมใหญ่จนเป็นที่น่าแปลกใจของผู้บริหาร

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

         2. สร้างโอกาสให้บุคลากร

         3. ผู้บริหารให้การสนับสนุน

คุณลิขิต
         1. ผศ.ดร.เสมอ ถาน้อย
         2. นางสุนิสา พรหมมณี

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#จินตนา#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#ศิริวัฒนโชค

หมายเลขบันทึก: 58207, เขียน: 09 Nov 2006 @ 16:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)