rongpio
นาย เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์

รายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35


ชื่อเรื่อง รายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ชื่อผู้รายงาน นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2555

--------------------------------------------------------------

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

การรายงาน โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในด้านการวางแผนด้านการดำเนินงาน ด้านการตรวจสอบประเมินผล และด้านการปรับปรุงแก้ไข ประชากรที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และครู จำนวน45 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 434 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 420 คน รวมทั้งสิ้น 899 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานเป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ และแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

สรุปผล

1. ผลการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และ ครู พบว่า กระบวนการทำงานเชิงระบบแบบวงจรเดมมิ่ง (PDCA) ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงาน การตรวจสอบประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

ด้านการวางแผน ในภาพรวมมีการปฏิบัติระดับมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการวางแผน
การดำเนินงานล่วงหน้าอย่างเป็นระบบและครอบคลุม ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน อย่างแท้จริง
และโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน

ด้านการดำเนินงาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ครูมีความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูได้ดำเนินการตามกระบวนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียน และโรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง

ด้านการตรวจสอบประเมินผลในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือ ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้นำผลการตรวจสอบปรับปรุงเสร็จแล้วมาวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครั้งต่อไปและครูมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพระบบ

ด้านการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก คือคณะกรรมการดำเนินงานได้จัดทำรายงานสรุปผลต่อคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และโรงเรียนได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ผลการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตามกระบวนการดำเนินงาน 5องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมากคือ นักเรียนมี
ความกล้าแสดงออก รู้ความถนัดและความสามารถของตนเองมากขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ด้านการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ การได้รับการตรวจสุขภาพจากครูประจำชั้น/การบริการสาธารณสุขนักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายจากครอบครัวในแต่ละวันอย่างเพียงพอและนักเรียนมีความใกล้ชิด ผูกพัน สนิทสนมกับครอบครัวของนักเรียน

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆที่โรงเรียนจัดขึ้น และครูประจำชั้นได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบปะพูดคุยอยู่บ่อยครั้ง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง

ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ครูประจำชั้น ได้ให้คำแนะนำหรือส่งต่อนักเรียนไปยังครูแนะแนว ครูอนามัย ครูประจำวิชา หรือครูฝ่ายปกครองเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหา และครูรักษาความลับได้เป็นอย่างดีเมื่อนักเรียนเข้าไปปรึกษาปัญหาต่าง ๆ

3.ผลการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตามกระบวนการดำเนินงาน 5 องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมากคือครูประจำชั้นได้เข้าเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้งครูประจำชั้นได้รายงานข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนให้ท่านได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ด้านการคัดกรองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนมีความสัมพันธ์อันดี
มีทัศนคติที่ดีต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและสังคม
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ด้านการส่งเสริมและพัฒนา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือนักเรียนทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว และชุมชนที่อาศัยอยู่ นักเรียนมีความสุขกับการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้บุตรหลานได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง

ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาและการส่งต่อในภาพรวมอยู่ในระดับมากคือผู้ปกครองได้รับคำปรึกษาจากครูประจำชั้นหรือทางโรงเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ โรงเรียนได้แนะนำหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการส่งต่อนักเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้ และพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนลดน้อยลงหลังจากการได้รับคำปรึกษาเบื้องต้นจากครูประจำชั้นหรือทางโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ

ผลการรายงานโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ครั้งนี้มีข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานและการรายงานครั้งต่อไปดังนี้

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.ผู้บริหารควรบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยตัวเอง และควรให้ขวัญและกำลังใจแก่ครู นักเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจเป็นหลักสำคัญ

2.ควรมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีการประเมินผลการตรวจสอบ และการสรุปรายงานผล ประชาสัมพันธ์ต่อสารธารณชนอย่างต่อเนื่อง

3.โรงเรียนนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยดำเนินงานให้ทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน และควรกำหนดให้มีครูผู้รับผิดชอบทั้งด้านเทคโนโลยีและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเฉพาะด้านมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะในการรายงานครั้งต่อไป

1.ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2556

2.ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2556

3.ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูโรงเรียนร่วมเครือข่ายต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของแต่ละโรงเรียนอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาพัฒนาการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันต่อไป

หมายเลขบันทึก: 581846เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2014 10:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 ธันวาคม 2014 10:34 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี