แกนนำในการทำความเข้าใจกับประชาชนให้รับรู้สิทธิฯ โดย อสม.

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในการดำเนินงานเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน เท่าที่ผ่านมาในจังหวัดพัทลุงเอง ซึ่งได้ข้อมูลจากการออกเสวนาฯ ร่วมกับภาคประชาชน คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานประกันสุขภาพ ก็พบว่ายังมีประชาชนบางส่วนไม่มีโอกาสรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่เข้าใจขั้นตอนของการลงทะเบียนทำบัตรทอง ไม่ได้เข้ารับบริการสาธารณสุขตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ และไม่ได้รับรู้ถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิที่ดำเนินการอยู่ตลอดจนยังไม่มีกลไกที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างแท้จริง

     ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เร่งปูพื้นให้อาสาสมัครสาธารณสุขทุกหมู่บ้าน โดยหวังให้เป็นแกนนำในการทำความเข้าใจกับประชาชนให้รู้สิทธิขั้นพื้นฐานการรับบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง และดึงให้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วประเทศภายในพฤศจิกายนนี้ [ดาวน์โหลดข่าว สปสช.วางแผนจับมือ อสม.ทั่วประเทศสร้างหลักประกันสุขภาพในหมู่บ้าน ได้ที่นี่ ] โดยจังหวัดพัทลุงจะจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแก่กลุ่มเป้าหมายฯ ดังกล่าวในวันที่ 25 ตุลาคม 2548 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง สสจ.พัทลุง ครับ

     ทั้งนี้ ในการดำเนินงานเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน เท่าที่ผ่านมาในจังหวัดพัทลุงเอง ซึ่งได้ข้อมูลจากการออกเสวนาฯ ร่วมกับภาคประชาชน คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานประกันสุขภาพ ก็พบว่ายังมีประชาชนบางส่วนไม่มีโอกาสรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองในระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่เข้าใจขั้นตอนของการลงทะเบียนทำบัตรทอง  ไม่ได้เข้ารับบริการสาธารณสุขตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  และไม่ได้รับรู้ถึงกระบวนการคุ้มครองสิทธิที่ดำเนินการอยู่ตลอดจนยังไม่มีกลไกที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพอย่างแท้จริง

      ซึ่งหลังจากที่ อสม.ได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึงแล้ว  จะเป็นพื้นฐานอย่างดีสำหรับการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระยะต่อไป  ตัวอย่างเช่นการจัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับตำบลในอนาคตอันใกล้นี้  อสม.จะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการคนหนึ่งที่จะเข้ามาบริหารจัดการกองทุนดังกล่าว  นอกเหนือจากที่อสม.จะเป็นแกนนำเรื่องหลักประกันสุขภาพของหมู่บ้าน สามารถให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และเป็นตัวกลางประสานงานรับเรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ ระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)