วันพรุ่งนี้ อังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์บริการวิชาการ จะออกเดินสาย เยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดยโสธร จังหวัดแรกเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ "ร้อย แก่น สาร" เป็นส่วนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องเข้าไปร่วมพัฒนา ส่วนจังหวัดยโสธร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด (นาย อำนาจ ผการัตน์ ท่าน เป็นศฺษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอนแก่น รุ่นที่ ๕) เป็นประจำทุกปีที่ทีมงานจากมหาวิทยาลัย จะออกไปรับฟัง "ข้อมูลจากทางจังหวัด และ ทางศิษย์เก่า" ทั้งนี้เพื่อนำมาสู่การพัฒนา "การเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมทั้งช่วยเหลือในสิ่งที่ พื้นที่มีความต้องการ" จังหวัดยโสธร ได้ให้ทีมงาน KKU_KM ออกไปทำงานร่วมกับทีมงาน "สำนักงานข้าราชการพลเรือน( ก.พ)" ร่วมกันพัฒนาในเรื่องการจัดการความรู้ สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ดังนั้นในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ทีมงานจะได้ไปติดตามเรียนถามถึง ผลสัมฤทธิ์ของการนำ "KM" มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร ในภาคราชการ ต่อไป

 JJ