วิถีใหม่ (Initiatives)

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสร้างบทเรียนจากประสบการณ์จริงของท้องถิ่นไทย คือ การค้นหาต้นแบบหรือกรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีจากองค์กรปกครองท้องถิ่น และนำมาพัฒนาเป็นบทเรียน-กรณีศึกษาเบื้องต้นสำหรับท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้มีการริเริ่ม ค้นหา และพัฒนาที่หลากหลาย เป็นพลวัตในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

     ผมกำลังนั่งจัดระบบข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเพื่อ Move ไปไว้ให้เป็นหมวดหมู่ ใน Drive D: ดังที่เคยบันทึกไว้ในตอน ชวนมาดู Drive D: ของผมกัน ก็พบกับข่าวตัดชิ้นหนึ่งที่เก็บไว้ตั้งแต่ยังไม่ย้ายที่ทำงาน คือเรื่อง สร้างบทเรียนจากประสบการณ์จริงของท้องถิ่นไทย ซึ่งเก็บไว้เมื่อประมาณ ต้นปี 2547 ในเนื้อหาสาระตอนนั้น เป็นเพียงการเริ่มดำเนินการเท่านั้น

      โครงการนี้มีเหตุผลว่าในช่วง 4-5 ปี (ตอนนี้ก็ประมาณ 5-6 ปี) ที่ผ่านมานี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้มีการริเริ่มค้นหาและพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพบริการสาธารณะของท้องถิ่น คิดค้นวิธีการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบใหม่ๆ และพัฒนาการเมืองท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลขึ้นเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การคิดค้น ริเริ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องเหล่านี้ยังมิได้เผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวงกว้าง เสมือนหนึ่งมีตำราและบทเรียนที่ล้ำค่า แต่ผู้คนไม่มีโอกาสได้อ่านและศึกษา

     โดยในข่าวได้กล่าวถึงหลักการของ “วิถีใหม่ (Initiatives)” คือการค้นหาต้นแบบหรือกรณีตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีจากองค์กรปกครองท้องถิ่น และนำมาพัฒนาเป็นบทเรียน-กรณีศึกษาเบื้องต้นสำหรับท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้มีการริเริ่ม ค้นหา และพัฒนาที่หลากหลาย เป็นพลวัตในวงกว้างมากยิ่งขึ้น วิธีการเรียนรู้เช่นนี้มีกลไกหลักสองส่วนประกอบกันคือ ส่วนแรกเป็นการค้นหาและพัฒนากรณีวิถีใหม่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้มีการริเริ่มขึ้นแล้วในพื้นที่ต่างๆ สำหรับใช้เป็นกรณีตัวอย่าง ส่วนที่สองเป็นระบบการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และพลเมืองในท้องถิ่นต่างๆ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

     จากข่าวได้แจ้งให้หารายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ:  รศ. ดร.จรัส  สุวรรณมาลา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-mail: [email protected] หรือที่ http://www.polsci.chula.ac.th/initiatives/

     ซึ่งเมื่อผมได้ตามเข้าไปดูก็เห็นความก้าวหน้าของโครงการที่น่าจะได้นำเอาองค์ความรู้มาใช้ได้บ้าง โดยเฉพาะในโครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ได้เชื่อมประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เป็นภาคีหลักหนึ่งด้วยเช่นกัน

     1. วิถีใหม่ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ศูนย์วิทยพัฒนาและสวนสร้างสรรค์หรรษา เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
การส่งเสริมการขับร้องเพลงพื้นบ้าน อบต.คลองวัว จังหวัดอ่างทอง
การส่งเสริมวัฒนธรรมกลองยาวประยุกต์ อบต.ประสุก จังหวัดสิงห์บุรี

     2. วิถีใหม่ด้านสาธารณสุข
การเยี่ยมแม่และทารกหลังคลอด เทศบาลตำบลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก อบต.บ้านอิฐ จังหวัดอ่างทอง
ทหารเสือป้องกันไข้เลือกออก อบต.อุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
ตลาดสดน่าซื้อ สะดวก ปลอดภัย เทศบาลตำบลเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
อบต.ห่วงใยสุขภาพ อบต.ปลวกแดง จังหวัดระยอง

     3. วิถีใหม่ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี
การสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ เทศบาลเมืองท่าโขลง จังหวัดปทุมธานี
องค์กรชุมชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ชมรมผู้สูงอายุ อบต.โคกเจริญ จังหวัดพังงา 
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อบต.กบเจา จังหวัดอยุธยา 

     4. วิถีใหม่ด้านความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย
การเฝ้าระวังความปลอดภัย เทศบาลตำบลต้นไทร จังหวัดนราธิวาส 
สายตรวจรถจักรยาน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.บานา จังหวัดปัตตานี 

     5. วิถีใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์แม่น้ำระยอง เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
การจัดการขยะ เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง
คัดแยกขยะโดยชุมชน อบต.โคกใหญ่ จังหวัดเลย 
อาสาสมัครป้องกันสิ่งแวดล้อม อบต. หนองโพรง จังหวัดปราจีนบุรี 
เตาเผาขยะชุมชน อบต. ทุ่งต่อ จังหวัดตรัง 
การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

     6. วิถีใหม่ด้านการบริหารจัดการ
สมาชิกสภา อบต.พร้อมให้บริการ อบต. บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงาน อบต. พระยาบันลือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

     7. วิถีใหม่ด้านการคลังท้องถิ่น
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบแผนที่ภาษี อบต. ห้วยกะปิ จังหวัดปทุมธานี 
การพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง 
อบต. เคลื่อนที่จัดเก็บภาษีอากร อบต. บ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

     8. วิถีใหม่ด้านการเมืองและการมีส่วนร่วมของชุมชน
สภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ อบต. สวนหม่อน จังหวัดขอนแก่น 

     9. วิถีใหม่ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบประปาคุณภาพเพื่อประชาชน เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

     10. วิถีใหม่ด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน
การส่งเสริมอาชีพการทำผลไม้แปรรูป อบต.หนองตาแต้ม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวห้วยสมอทบ อบต. ดินจี่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตลาดนัดโคกระบือและลานค้าชุมชน อบต. ภูดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ร้านค้าชุมชนและตลาดนัดโคกระบือ อบต. หัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม 
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และศูนย์ส่งเสริมอาชีพ อบต. นามะเขือ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กลุ่มอาชีพสตรีบ้านโคกไคร อบต. มะลุ่ย จังหวัดพังงา 
พัฒนาอาชีพทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ เทศบาลตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส่งเสริมอาชีพพริกสดปากปวน อบต. ปากปวน จังหวัดเลย 
ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่ อบต. พระยิน จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดเข้าไปดู หรือติดต่อได้ที่ สถาบันวิถีใหม่ท้องถิ่น
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2218-7209, 0-2218-7315 โทรสาร 0-2218-7315 
E-mail: [email protected]
http://www.polsci.chula.ac.th/initiatives

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

5804

เขียน

24 Oct 2005 @ 04:55
()

แก้ไข

19 Mar 2015 @ 08:31
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก