การดำรงชีวิตอยู่ของบุคคลล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ การตัดสินใจ (Decision Making) ตลอดเวลา อาจเรียกได้ว่าการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ทำเราอยู่รอด ดังที่ อ.โสภณ ลีลาธนาพิพัฒน์ ได้กล่าวไว้ว่า เรามักจะพบว่าการตัดสินใจแต่ละครั้ง ส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 80 เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูล ส่วนที่เหลือเป็นการตัดสินใจบนความซับซ้อนของจิต และสัญชาติญาณ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้

     สำหรับชนิดของการจัดการกับปัญหา (Type of Managerial Problem) ก็จะมีได้ใน 5 ลักษณะ คือ ปัญหาที่เกิดเป็นประจำ ปัญหาที่เกิดไม่สม่ำเสมอ ปัญหาที่คาดว่าจะเกิด ปัญหาที่เกิดโดยไม่คาดคิด และ ปัญหาวิกฤติ 

     ขั้นตอนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ตามที่ อ.โสภณ ลีลาธนาพิพัฒน์ สรุปไว้มีดังนี้ เริ่มจากการค้นหาปัญหา (Define the Problem) การรวบรวมข้อมูล (Gather Information) การพัฒนาทางเลือก (Develop Alternatives) การชั่งน้ำหนักทางเลือก (Weigh Alternative) การลงมือเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Select the best Alternative) การดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น ตามวิธีหรือทางเลือกที่เลือกไว้ (Implement the Solution) และการตรวจวัดความก้าวหน้า (Monitor Progress)

     ในส่วนของสภาพแวดล้อมการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น และต้องพร้อมที่จะเตรียมรับสถานการณ์นั้น ๆ คือลักษณะสภาพแวดล้อมที่มีความแน่นอน (Certain Environment) สภาพแวดล้อมที่เสี่ยง (Risk Environment) และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความแน่นอน (Un-Certain Environment) เอาเสียเลย

     โดยสรุปถ้าจะเราจะแบ่งรูปแบบการจัดการกับปัญหาก็จะพบว่าคนเรามีวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ คือ เป็นคนการหลีกเลี่ยงปัญหา (Problem Avoider) เป็นนักแก้ปัญหา (Problem Solver) และเป็นนักค้นหาปัญหา (Problem Seeker)

      ดงันั้นเราต้องมาตอบตัวเองว่า เราเป็นนักจัดการกับปัญหารูปแบบใด หรือเราใช้รูปแบบใดในการจัดการกับปัญหาที่เราต้องประสบพบเจอ...