ปลาที่ควรเลี้ยง

เลี้ยงง่าย โตเร็ว รสชาติดี เป็นที่ต้องการของตลาด

    พันธุ์ปลาที่ดีและควรเลี้ยงได้แก่  ปลาที่เลี้ยงง่าย    โตเร็ว  หาพันธุ์ง่าย  มีลูกมาก 

อดทน  เนื้อมีรสดีและมีผู้รับประทาน   ปลาที่มีลักษณะดังกล่าวมักเป็นปลาที่กินพืชผักเป็นอาหาร  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

    เลี้ยงง่าย   ได้แก่  ปลาที่กินอาหารง่าย  ไม่เลือกอาหาร  เช่น  กินผักกินหญ้า  อาหารที่มีตามธรรมชาติ  หรือซื้อหาได้ง่ายและราคาถูก

    โตเร็ว    ถ้าเลี้ยงปลาที่โตเร็วเพียง  6  เดือนถึง  1  ปี  ก็ใช้เป็นอาหารหรือมีขนาดโตพอที่จะจำหน่ายได้

    หาพันธุ์ได้ง่าย   เช่นเพาะพันธุ์ได้ในบ่อ  หรือหาพันธุ์ปลาได้จากที่ใกล้เคียง   เพื่อจะได้มีปลาเลี้ยงอยู่เสมอ   และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหาลูกปลามาเลี้ยงด้วยราคาแพงเกินไป

    มีลูกมาก    ปลามีลูกมากจะช่วยเพิ่มจำนวนให้เลี้ยงได้มากขึ้นเป็นการเพิ่มอาหารและรายได้ให้ผู้เลี้ยงรวดเร็ว

    อดทน    ปลาที่เลี้ยงควรเป็นชนิดที่อดทนต่อสภาพท้องที่    และลมฟ้าอากาศ    แม้จะเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามฤดูกาล  เช่น  ขาดแคลนอาหารอากาศร้อน  หนาว  น้ำน้อย  และถ้าเกิดโรคพยาธิก็ไม่ตายง่าย

    เนื้อมีรสดี    ปลาที่เลี้ยงเนื้อควรมีรสดี   เป็นที่นิยมของผู้รับประทานโดยทั่วไป  และมีราคาสูง

    ปลาชนิดที่มีคุณลักษณะดังกล่าวและเลี้ยงได้ผลดี  คือ

    1.  ปลาไน          2.  ปลาสลิด

    3.  ปลาดุก         4.  ปลาสวาย

    5.  ปลาเฉา         6.  ปลาลิ่น

    7.  ปลาซ่ง          8.  ปลานวลจันทร์ทะเล

    9.  ปลาแรด        10. ปลาหมอตาล

    11.ปลากระบอก   12. ปลากะพงขาว

  ที่มา : คู่มือประชาชน (เอกสารเผยแพร่  กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระความเห็น (0)