Theme การประชุม HA Forum 7( ๑ )

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นวัตกรรม ตามรอย และวัดผล คุณภาพ (Innovation, Tracing, and Measurement for Quality) 14-17 มีนาคม 2549

  พรพ เตรียมงานใหญ่ ประจำปี ๒๕๔๙ เรื่อง " นวัตกรรม ตามรอย และวัดผล คุณภาพ (Innovation, Tracing, and Measurement for Quality) ระหว่าง วันที่ 14-17 มีนาคม 2549

( ทีปัดน้ำฝน หลังรถ นวตกรรมใหม่ )

 HACC_KKU ได้รับการติดต่อ จากท่านผู้อำนวยการสถาบัน พัฒนาและ รับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ( พรพ ) คือ ท่าน คุณ หมอ อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ให้ประสานงาน เตรียมการเบื้องต้น เพื่อคัดเลือก " Best Practice " โดยรายละเอียด มีข้างล่างนี้ ครับ

นวัตกรรม (Innovation)

          คุณภาพมาจากการออกแบบที่ดี  การออกแบบนี้อาจจะหมายถึงการออกแบบระบบงาน การออกแบบวิธีการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม หรือการออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งาน

          ผลลัพธ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับการออกแบบที่เกิดขึ้นในอดีต  ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เราต้องออกแบบระบบงานใหม่ (redesign)  การออกแบบระบบงานใหม่ต้องการความคิดสร้างสรรค์และนวตกรรม

          ความคิดสร้างสรรค์และนวตกรรมจะช่วยเพิ่มอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลงให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้ทัน  ลำพังความคิดสร้างสรรค์อย่างเดียวไม่เพียงพอ  ต้องนำไปสู่การลงมือทำด้วยจึงจะเกิดนวตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

          เมื่อทำงานไปจนมีประสบการณ์ระดับหนึ่ง  เรามักจะติดกับความคิดของเราเอง  ร่องความคิดของเราลึกมากขึ้นจนคิดวิธีอื่นไม่เป็น  เราจึงต้องฝึกที่จะกระโดดข้ามร่องความคิดหรือเชื่อมต่อร่องความคิด

         

การตามรอย (Tracing)

          คุณภาพมีความเป็นนามธรรม  การใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมเพื่อติดตามคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เข้าใจประเด็นคุณภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

          การตามรอยคุณภาพจะช่วยให้เห็นทั้งส่วนที่เป็นความสำเร็จและโอกาสพัฒนา

          การตามรอยคุณภาพอาจจะตามได้ทั้งในกระบวนการทำงาน กระบวนการพัฒนาคุณภาพ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ

          การใช้สภาวะทางคลินิกเพื่อตามรอยคุณภาพการดูแลผู้ป่วย  ช่วยให้วิชาชีพต่างๆ มีโอกาสร่วมมือกันมากขึ้นในการสรุปบทเรียนและพัฒนาต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามวัดระดับคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย 

          ตัวตามรอยทางคลินิกอาจจะทำให้เห็นการเชื่อมต่อระหว่างการรักษากับการสร้างเสริมสุขภาพ การเชื่อมต่อระหว่างในโรงพยาบาลกับชุมชนได้

          สิ่งที่ดูเป็นสิ่งธรรมดาสามัญในชีวิตประจำวัน อาจจะใช้เป็นตัวตามรอยคุณภาพที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้

         

การวัดผล (Measurement)

          การวัดผลนำมาสู่การรับรู้และยกระดับคุณภาพ

          การวัดผลที่เหมาะสม จะเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการวัดนั้น วัดในประเด็นสำคัญ วัดในสิ่งที่สะท้อนถึงความพยายามในการเปลี่ยนแปลง และวัดเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

          การวัดผลที่เหมาะสม จะเป็นสิ่งที่แสดงให้วิชาชีพและสังคมภายนอกเห็นคุณภาพ และความพยายามในการพัฒนาคุณภาพที่กำลังกระทำอยู่

ประสานทั้งสามเรื่องเป็นหนึ่งเดียว

          การตามรอยก็ดี การวัดผลก็ดี การสร้างนวตกรรมก็คือ ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบบริการสุขภาพ นำมาสู่คุณภาพและประสิทธิภาพของบริการที่พึงประสงค์ของทุกคน

 

  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการดังกล่าว ศูนย์ HACC_KKU จึงเรียน ผ่านมายังท่านสาธารณสุขจังหวัด และ โรงพยาบาลเครือข่ายที่ได้เข้าร่วมสัมมนา " HA_KM" กับทางศูนย์ HACC โปรดเตรียมการรวบรวมผลงาน และ นำเสนอ เพื่อคัดเลือก เรื่อง " BEST PRACTICE" ไป "ลปรร" ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้) ในการประชุมปีหน้าครับ

  โดยที่ทางผู้ประสานงานของ HACC_KKU จะได้แจ้งเรียนเชิญ มาปรึกษา หารือ ประมาณ วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน เพื่อ " ลปรร เพื่อพัฒนาสู่ โรงพยาบาลคุณภาพ " โดยขอให้ท่านผู้ประสานงานติดตามใน Blog ของศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งจะนำเสนอความคืบหน้าเป็นระยะๆต่อไป

  ประเด็นสำคัญที่จะเรียนให้ส่ง" ข้อมูล" ไปก่อน ก็คือ ประสบการณ์จากการที่ โรงพยาบาล เครือข่ายได้เข้ามาร่วม แลก เปลี่ยน เรียนร รู้  ด้วยกันหลายครั้ง ทางโรงพยาบาล หรือ ผู้รับผิดชอบได้นำไปปรับใช้จริง หรือไม่ ทางศูนย์ความร่วมมือ HACC_KKU จะมีหนังสือ AAR ( After Action Review) มาถึงท่านผู้อำนวยการ และ ผู้ประสานงาน ในอาทิตย์หน้านี้ครับ

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)