ผู้ตรวจประเมินภายใน 9


คู่มือผู้ตรวจประเมิน (Assessor Handbook)

ผู้ตรวจประเมินภายใน 9

PMK Internal Assessor 9

พันเอก มารวย ส่งทานินทร์

maruays@yahoo.com

21 พฤศจิกายน 2557

บทความนี้ นำมาจากเอกสาร ตอนสุดท้าย ของทั้งหมด 9 ตอน ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการผู้ตรวจประเมินภายใน ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ปี 2557-2558 เอกสารนี้ไม่ใช่ตัวเกณฑ์ เป็นเพียงใช้ประกอบการอบรม ดัดแปลงจาก คู่มือผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เกณฑ์รางวัลฉบับที่เป็นทางการ สามารถ Download ได้ที่ website คือ www.tqa.or.th

ผู้ที่สนใจเอกสารแบบ PowerPoint (PDF file) สามารถศึกษาและ Download ได้ที่ http://www.slideshare.net/maruay/pmk-internal-assessor-9

ตอนที่ 9 คู่มือผู้ตรวจประเมิน (Assessor Handbook)

วัตถุประสงค์

 • ใช้เป็นเอกสารอ้างอิง
 • เพื่อเกิดความเที่ยงธรรมและยุติธรรมต่อองค์กรผู้สมัคร
 • กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมิน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจประเมิน

 • รับผิดชอบในการทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ
 • ปฏิบัติหน้าที่จนครบกรอบกำหนดเวลา
 • เข้าอบรมสัมมนาตามกำหนด
 • ทำหน้าที่เสมือนเป็น ทูต

คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน

 • มีความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
 • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการ

หน้าที่ของผู้ตรวจประเมิน

 • ให้ข้อมูลตามจริงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • รับผิดชอบต่อตารางเวลาในกระบวนการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

จริยธรรมของผู้ตรวจประเมิน

1.ความเป็นมืออาชีพ

 • ประพฤติตนอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นธรรม ให้เกียรติ และรับผิดชอบต่อองค์กรผู้สมัครและสาธารณชน
 • ตรวจประเมินรายงานองค์กรผู้สมัครด้วยตนเอง โดยอิสระ และเป็นเอกเทศ
 • ไม่ติดต่อองค์กรผู้สมัคร หรือแสวงหาเอกสาร ข้อมูลเพิ่มเติม ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ
 • ไม่แจ้งหรือส่งรายงานเกี่ยวกับคะแนนหรือผลการประเมินกับองค์กรผู้สมัคร ระหว่างหรือหลังการประเมิน
 • ในการตรวจประเมินทุกขั้นตอน ต้องธำรงความเป็นมืออาชีพ ให้เกียรติต่อองค์กรผู้สมัคร และสมาชิกในคณะผู้ตรวจประเมิน
 • ไม่รับการว่าจ้างหรือเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรผู้สมัครนั้น ๆ 3 ปีหลังการตรวจประเมิน
 • ไม่ใช้สัญลักษณ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเอง

2.การเก็บรักษาความลับ

 • ไม่นำข้อมูลองค์กรผู้สมัครมาถกเถียง วิพากษ์ วิจารณ์ กับผู้อื่น รวมทั้งข้อมูลในเอกสารขององค์กรผู้สมัครและในรายงานการประเมิน
 • ไม่เปิดเผยชื่อองค์กรผู้สมัครระหว่างหรือหลังการตรวจประเมิน
 • ไม่สำเนาเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรผู้สมัคร และต้องส่งคืนเอกสารหลังเสร็จการประเมินทุกชิ้น
 • ไม่เก็บบันทึกใด ๆ ทุกรูปแบบ และต้องทำลายทุกชิ้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ
 • ไม่ถกเถียงหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยระบุชื่อองค์กรผู้สมัครทางโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ หรือสื่ออิเล็คโทรนิกส์
 • ไม่นำข้อมูลขององค์กรผู้สมัครไปดัดแปลงหรือไปใช้หลังการตรวจประเมิน ยกเว้นข้อมูลที่องค์กรผู้สมัครเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยตนเอง
 • รักษาความลับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบันและอดีต
 • ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ หรืออาจส่งผลกระทบกับเกียรติภูมิของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

3.ผลประโยชน์ทับซ้อน

 • ไม่ทำหน้าที่ประเมินองค์กรคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้ส่งมอบ ที่ตนเองปฏิบัติงานซึ่งมีผลประโยชน์ทางการเงิน มีส่วนในการให้คำปรึกษา หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
 • หลีกเลี่ยงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดแย้งในผลประโยชน์ กับการบริหารรางวัลและเกียรติภูมิของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

การใช้คอมพิวเตอร์

 • ระวังการเสียหายหรือสูญหายของเครื่องและของข้อมูล รวมทั้งการติดไวรัสคอมพิวเตอร์
 • ไม่สามารถให้ผู้อื่นกระทำทดแทนตนเองได้
 • เมื่อสิ้นสุดการประเมิน ต้องลบข้อมูลองค์กรผู้สมัครให้หมด

ขั้นตอนการตรวจประเมิน

 1. Independent Review เป็นการตรวจด้วยตนเองและเป็นเอกเทศ
 2. Consensus Review เป็นการประชุมตรวจประเมินเป็นทีม เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
 3. Site Visit Review เป็นการเยี่ยมองค์กรผู้สมัครที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ เพื่อยืนยันการปฏิบัติจริง

การตรวจประเมินขั้นที่ 1 (Independent Review)

 • ตรวจประเมินแบบอิสระและเป็นเอกเทศ
 • เขียนจุดแข็งและโอกาสพัฒนาในแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ให้คะแนนกระบวนการและผลลัพธ์ในแต่ละหัวข้อ

คำถามที่ถูกถามบ่อย ในขั้นที่ 1

 • ทำอย่างไรถ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับองค์กรผู้สมัคร? (ถ้าคิดว่ามี ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานทันที)
 • จะเขียนข้อคิดเห็นก่อนหรือให้คะแนนก่อน? (ควรประเมินจุดแข็งและโอกาสพัฒนาก่อน เพราะจะเป็นพื้นฐานของการให้คะแนน)
 • จะได้ตรวจกี่องค์กร? (ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง โดยมากได้ตรวจ 1 องค์กร)
 • จะทำอย่างไรถ้าตรวจไม่ทันเวลา? (ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เพราะจะมีผลต่อกระบวนการขั้นต่อไป)
 • จะต้องลงรายละเอียดแค่ไหน? (หลักการเขียนข้อคิดเห็นคือ ไม่ Beyond Criteria (กล่าวเกินเกณฑ์) Prescriptive (แนะนำว่าสมควรทำอย่างไร) Judgmental (ตัดสินว่าดีหรือไม่ดี) Parroting (คัดลอกผู้สมัคร) ที่สำคัญคือ องค์กรผู้สมัครสามารถนำไปปฏิบัติได้)

สิ่งควรกระทำ ในขั้นที่ 1

 • รักษาความลับขององค์กรผู้สมัคร
 • ถ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อน รีบบอกทันที
 • จัดสรรเวลาสำหรับการตรวจประเมิน
 • ถ้าทำงานที่มอบหมายไม่ทัน รีบแจ้งโดยด่วน
 • ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดให้

สิ่งไม่ควรกระทำ ในขั้นที่ 1

 • ห้ามวิจารณ์ข้อมูลองค์กรผู้สมัครกับผู้อื่น แม้ผู้ตรวจประเมินด้วยกัน
 • ห้ามทำสำเนาข้อมูลองค์กรผู้สมัคร
 • ห้ามนำรายงานการตรวจประเมินให้บุคคลอื่น
 • ห้ามกล่าวถึงชื่อองค์กรผู้สมัคร ในรายงานการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินขั้นที่ 2 (Consensus Review)

 • เพื่อสร้างความเข้าใจและถกประเด็นที่เห็นต่าง ของการประเมินขั้นที่ 1
 • เป็นครั้งแรกที่สมาชิกในทีมจะรู้จักกันว่าเป็นใคร
 • ทุกคนในทีมต้องเห็นพ้องกันในประเด็นต่าง ๆ
 • ถ้าคะแนนองค์กรผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จะไม่ได้รับการเยี่ยมสถานที่ประกอบการ รายงานที่ทำในขั้นตอนนี้จะเป็นรายงานป้อนกลับ

กระบวนการตกลงร่วมกัน

 • หัวหน้าทีมแต่งตั้งหัวหน้าทีมสำรอง (Backup team leader)
 • มอบหมายความรับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ ให้กับสมาชิก คือ Editor, Time keeper, Score keeper, Criteria police, Item leader, และ Item backup
 • สมาชิกทุกคนต้องเห็นพ้องกัน ทั้งข้อคิดเห็นและคะแนนในแต่ละหัวข้อ (Item)

คำถามที่ถูกถามบ่อย ในขั้นที่ 2

 • มีผู้ตรวจประเมินกี่คนในขั้นที่ 2? (ทุกคนที่ทำในขั้นที่ 1 และมีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาเข้าร่วมทำงานด้วยกัน)
 • ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมประเมินขั้นที่ 2 ได้จะทำอย่างไร? (ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อจะได้หาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป)
 • จะให้บุคคลในครอบครัวหรือผู้ช่วย จัดเตรียมเอกสารการตรวจประเมินแทนได้หรือไม่? (คำตอบคือ "ไม่ได้ ผู้ตรวจประเมินจะต้องรักษาความลับไว้อย่างเคร่งครัด)

สิ่งควรกระทำ ในขั้นที่ 2

 • เตรียมตารางเวลาสำหรับการตรวจประเมินขั้นที่ 2
 • เตรียมตัว ถ้าทุกคนเตรียมมาดี งานของทีมจะลุล่วงด้วยดี
 • รักษาเวลาทุกขั้นตอน
 • เข้าร่วมประชุม

สิ่งไม่ควรกระทำ ในขั้นที่ 2

 • อย่าสนใจเฉพาะการให้คะแนน
 • อย่าแยกตัวออกจากกลุ่มเมื่อมีความเห็นต่าง
 • อย่าปกป้องความเห็นของตนในการประเมินขั้นที่ 1 อย่างไร้เหตุผล

การตรวจประเมินขั้นที่ 3 (Site Visit Review)

 • เพื่อทำความกระจ่างในประเด็นที่สงสัย และยืนยันความถูกต้องที่ระบุไว้ในรายงาน
 • ต้องวางแผน วางกลยุทธ์ เตรียมการ และมอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกในทีม
 • เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจประเมินสถานที่ประกอบการ ต้องสรุปเพื่อปิดประเด็นที่ไปตรวจ ตัดสินใจเสนอให้ได้รับรางวัลหรือไม่ และจัดทำเอกสารรายงานป้อนกลับ

กระบวนการตรวจประเมินขั้นที่ 3

 • แจ้งองค์กรผู้สมัคร เพื่อนัดวันไปตรวจ
 • เตรียมการ จัดทำประเด็นเพื่อการไปตรวจประเมิน
 • ประชุมขั้นสุดท้าย ก่อนตรวจประเมิน เพื่อดูความครบถ้วนของประเด็นคำถาม กำหนดการ และเอกสารต่าง ๆ ที่จะขอดู เพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพ

การดำเนินการตรวจประเมิน

 • เริ่มด้วยหัวหน้าทีมนำเสนอกระบวนการตรวจประเมิน วัตถุประสงค์ วิธีการ และแนะนำสมาชิกในทีม
 • ผู้บริหารองค์กรแนะนำผู้บริหารที่เข้าประชุม พร้อมนำเสนอข้อมูลภาพรวมขององค์กร และผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลง
 • จากนั้นเป็นการตรวจเอกสารที่ร้องขอ และสัมภาษณ์ตัวแทนต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในแผน จนสิ้นสุดกระบวนการเยี่ยมสำรวจ จึงกล่าวปิดการตรวจประเมิน

รายงานการเยี่ยมสถานประกอบการ

 • เป็นรายละเอียดที่ได้มาจากข้อมูลการตรวจขั้นที่ 2 และข้อมูลเพิ่มเติมที่ผู้ตรวจประเมินพบ ในการเยี่ยมสถานที่ประกอบการ
 • โดยมีการปรับปรุงแก้ไข จุดแข็งหรือโอกาสพัฒนา
 • หัวหน้าทีมเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพของรายงาน

การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

 • ผู้ตรวจประเมินสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในโรงแรมที่พักเท่านั้น ไม่สามารถนำคอมพิวเตอร์ไปสถานที่ตรวจเยี่ยม ไม่ว่าจะใช้เพื่อการใด
 • เมื่อสิ้นสุดกระบวนการตรวจเยี่ยม ต้องลบเอกสารในการตรวจประเมินในรูปแบบอิเล็คโทรนิกส์ ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรองข้อมูลทั้งหมด

สิ่งควรกระทำ ในขั้นที่ 3

 • เตรียมตัวสำหรับตารางการทำงานที่หนักกว่าปกติ และเตรียมใจรับกับทุกสถานการณ์
 • ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดการตรวจประเมินขั้นที่ 3
 • หากต้องการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่ ณ สถานที่ตรวจประเมิน ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อองค์กรผู้สมัครมีเวลาจัดเตรียมได้ทันการ
 • รักษาและตรงเวลา
 • จดบันทึกสิ่งที่พบจากการตรวจเยี่ยมสถานที่ เพราะเป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานป้อนกลับ
 • เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ต้องส่งคืนเอกสารทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ และลบข้อมูลทั้งหมดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำรองข้อมูล
 • แสดงตนว่าเป็นผู้ตรวจประเมิน เท่านั้น

สิ่งไม่ควรกระทำ ในขั้นที่ 3

 • ไม่ติดต่อองค์กรผู้สมัครตลอดระยะเวลาการตรวจประเมิน
 • ไม่ละทิ้งหน้าที่
 • ไม่นำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปสถานที่ประกอบการขององค์กรผู้สมัคร
 • ไม่ถ่ายภาพนิ่ง วิดีทัศน์ และอัดเสียงในขณะที่อยู่ในสถานที่ประกอบการขององค์กรผู้สมัคร
 • ไม่สนทนาหรือให้ข้อมูลต่าง ๆ กับองค์กรผู้สมัครระหว่างการตรวจประเมินขั้นที่ 3
 • ไม่ดื่มแอลกอฮอล์จนกว่าภารกิจจะสำเร็จลุล่วง
 • ไม่สัมภาษณ์ที่ปรึกษา ลูกค้า และคู่ค้าขององค์กรผู้สมัคร
 • ไม่นำเอกสารขององค์กรผู้สมัครออกจากสถานที่ประกอบการ
 • ไม่เขียนหรือบันทึกบนเอกสารขององค์กรผู้สมัคร
 • ไม่รับของขวัญหรือของที่ระลึกจากองค์กรผู้สมัคร
 • ไม่บอกกล่าวถึงการตรวจประเมินกับครอบครัว หรือญาติพี่น้อง
 • ไม่นำครอบครัวหรือเพื่อน ไปในการเยี่ยมสถานที่ประกอบการ

รายงานป้อนกลับ (Feedback Report)

ภาพรวม

 • ทุกองค์กรที่สมัครขอรับรางวัล จะได้รับรายงานป้อนกลับ
 • ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจประเมิน
 • เพราะประกอบด้วยจุดแข็งและโอกาสพัฒนา ตามข้อกำหนดของเกณฑ์

รูปแบบ

 • คำนำ อธิบายรายละเอียดของรายงานป้อนกลับ และขั้นตอนการตรวจประเมินโดยสังเขป
 • ช่วงคะแนน อธิบายคุณลักษณะองค์กรในแต่ละช่วงคะแนน
 • บทสรุปผู้บริหาร โดยปกติมีความยาว 2-3 หน้ากระดาษ ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ทั้งจุดแข็งและโอกาสพัฒนา ที่ผู้ตรวจประเมินพบในการตรวจประเมิน
 • ผลการประเมินแต่ละหัวข้อ เป็นความเห็นของทีมผู้ตรวจประเมินในหัวข้อนั้น ๆ

สรุปตอนที่ 9 -ขั้นตอนการตรวจประเมิน

 • Independent Review เป็นการตรวจด้วยตนเองและเป็นเอกเทศ
 • Consensus Review เป็นการประชุมตรวจประเมินเป็นทีม เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
 • Site Visit Review เป็นการเยี่ยมองค์กรผู้สมัครที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ เพื่อยืนยันการปฏิบัติจริง

***********************************************

จบตอนสุดท้าย

หมายเลขบันทึก: 580897เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2014 08:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 ธันวาคม 2014 12:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี