สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ มูลนิธิสยามกัมมาจล

เมื่อเยาวชนถ่ายทอดความดีในสังคม ผ่าน "แอนิเมชั่นเพื่อสังคม"


เทศกาลประกวด Thailand Animator Festival # 3 “อิสระ(+)เพื่อสังคม สุดยอดผลงาน “Social Animation” ฝีมือนักศึกษา

พูดถึง "แอนิเมชั่น" หลายคนเข้าใจว่าเป็นการ์ตูนสำหรับเด็ก ดูเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่จริงๆ แล้ว เราสามารถใช้ประโยชน์จากแอนิเมชั่นได้มากมาย โดยเฉพาะในแง่ของสื่อเพื่อการเผยแพร่เรื่องราวดีๆ สู่สังคม อย่างมีชั้นเชิง ดูสนุก และมีความน่าสนใจสสส. มูลนิธิสยามกัมมาจล โครงการ TAF และองค์กรภาคี ชวนชม สุดยอดผลงาน "Social Animation"ฝีมือเด็กไทย ในเทศกาลประกวด Thailand Animator Festival#3 "อิสระ(+)เพื่อสังคม เข้าฉายโรงภาพยนตร์สกาล่า หวังผลิตสื่อสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกสำนึกพลเมือง เปลี่ยนแปลงประเทศ โดยมีผู้สนใจร่วมงานอย่างคับคั่ง


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงภาพยนตร์สกาล่า กรุงเทพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล โครงการ Thailand Animator Festival และองค์กรภาคี เครือข่ายแอนิเมชั่น (Animation) เครือข่ายสื่อมวลชน อาทิ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) บริษัท Lunchbox Studio แอนิเมชั่น บริษัท Beboyd CG จำกัด บริษัท Riff Animation จำกัด ภาคีสื่อ ได้ร่วมกันจัดเทศกาลประกวดและจัดฉายผลงานแอนิเมชั่น Thailand Animator Festival#3 (TAF#3) "อิสระ(+)เพื่อสังคม" พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลแอนิเมชั่นอิสระ(+)เพื่อสังคมท10 ผลงาน และรางวัลพิเศษ 4 รางวัลบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก มีการเสวนาหัวข้อ "TAF Special Talkwith Pofessional Animator -ค้นหาและพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่วงการแอนิเมชั่นระดับโลก " โดยวิทยากรชื่อดัง อาทิ ธัชพล เลิศวิโรจน์กุล / ปวิชชา อารยะพงษ์ /วีรภัทร ชินะนาวิน/วิศิษฏ์ อรธนาลัย /ชวลิต แก้วมณี Director /เฉลิมพล วัฒนวงศ์ตระกูล มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการผลงานแอนิเมชั่น โดยได้รับเกียรติจาก นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทยหรือ TACGA พร้อมบรรดาอาจารย์จากมหาวิทยาลัย เยาวชน ประชาชน และ สื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากรศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สสส. กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยน่าอยู่ โดยมีองค์กรพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนกว่า 15 องค์กร และมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 5,000 คน มีโครงการที่หลากหลายทั้งการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ การร่วมสร้างชุมชนด้วยแนวเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นใหม่ เป็นต้น ถือเป็นการเปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมพลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen) ทั้งนี้กิจกรรม Thailand Animator Festival เป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านการผลิตสื่อประเภทแอนนิเมชั่นในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะนำประเด็นสังคมต่างๆ มาสื่อสารให้เกิดการรับรู้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตได้นางนงนาท สนธิสุวรรณ ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษามูลนิธิสยามกัมมาจล กล่าวว่า มูลนิธิสยามกัมมาจล ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีความรู้ มีทักษะ ความสามารถ มีจิตอาสา มีสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งนี้เพราะต้องการเห็น นักแอนิเมชั่นรุ่นใหม่ที่มีฝีมือดี ที่มีใจสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม อีกทั้ง "เชื่อมร้อย" กันเป็น "เครือข่ายนักแอนิเมชั่นเพื่อสังคม" เพื่อพัฒนาความสามารถ ในงานแอนิเมชั่นและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้แห็นถึง ผลสำเร็จของโครงการที่สำคัญ คือ การเกาะเกี่ยวกันเป็นเครือข่าย ที่เราหวังให้เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นได้จริงๆ น้องๆ ที่ได้รับรางวัลตั้งแตรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 มีการติดต่อ แจ้งข่าว ปรึกษาหารือกัน ให้กำลังใจกัน รวมทั้งช่วยเหลือเกื้อหนุนในเรื่องงานอยู่เสมอทั้งใน Social Network และการมาร่วมกิจกรรมกับโครงการในโอกาสต่างๆ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักแอนิเมเตอร์รุ่นใหม่เหล่านี้จะรวมพลังกันสร้างสรรค์งานดีๆ ให้กับสังคมต่อไปด้าน นายรัฐ จำปามูล ผู้ก่อตั้ง บริษัท สปุตนิคเทลส์ จำกัด และ โครงการ Thailand Animator Festival กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นปีที่ 3 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดประมาณ 150 ผลงาน ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว คุณภาพผลงานทางด้านเทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอพัฒนามากขึ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้คัดสรรผลงานโดยพิจารณาทั้งในสวนเทคนิค และประเด็นเนื้อหาประกอบกัน ซึ่งผลงานทั้ง 10 เรื่อง เป็นผลงานที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวโยงกับสังคมในหลากหลายมิติ แต่ยังคงเป็นสื่อที่คนดูเข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย สนุก เพลิดเพลินตามคุณสมบัติของสื่อในรูปแบบแอนิเมชั่น การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างทักษะทางด้านเทคนิคกับความตั้งใจนำเสนอเนื้อหาทางด้านสังคมเช่นนี้นับเป็นพัฒนาการอีกก้าวหนึ่งของวงการ Animation ในประเทศไทย"


ในปีนี้ ผลงานแอนิเมชั่นอิสระ(+)เพื่อสังคม 10 ผลงานประกอบด้วย สำหรับ 10 รางวัลสุดยอดในปีนี้ได้แก่1.เรื่องจุดหมาย(congratulations) นายปฐมพงษ์ ฐิติธัญ อายุ 23 ปี จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร 2.SAVE Me (เซฟหมี)นายณัฐวัชร์ ปกสุข (เปรี้ยว) อายุ 24 ปี จากคณะดิจิมีเดีย ม.ศรีปทุม 3.Lampนส.นฤภร วินิยกูล (กิ๊บ) อายุ 22 ปี จากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล 4.The Twisted นส.ชนานันท์ พิกุลนาควงศ์ (โน๊ะ) อายุ 22 ปี จากบริษัทTrue Click Life 5.Prince Johnny นายภัทรดล กิจเจริญ (โดโด้) อายุ 22 ปี จากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล 6.Circleนายธาวิต เวชกิจ (จิ๊บ) อายุ 24 ปี นายจิระกุล ราษฎร์พิทักษ์ (ต่อ) อายุ 22 ปี นายวิริศา สินธุธาน (เจน) อายุ 22 ปี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า 7.สาธุ-โกรธา นายอัฐวุฒิ วิถีธรรม (C-Boy) อายุ 24 ปี จากคณะนิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ 8. To the moon นางสาวชญานิศวร์หาญสวัสดิ์ (กุ๊กไก่) อายุ 24 ปี จากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล 9. Fragile เจ้าของรางวัลนางสาวเจนเนตรพรหมสุทธ(เจน)จากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล 10.Spirit of ship นายธนสรณ์ บุญลือ (ต๊อบ) อายุ 23 ปี นส.ดวงหทัย โสตภิเสาวภาคย์ (เฟอร์รารี่) อายุ 23 ปี นส.ธัญญา เถียรธันวรา (น้ำเย็น) อายุ 23 ปี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดย ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลมูลนิธิสยามกัมมาจล หรือ Best Social Content ได้แก่เรื่อง Fragile นางสาวเจนเนตรพรหมสุทธ (เจน) อายุ 24 ปีจากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล รางวัล Best Visual รางวัลเนื้อหาส่งเสริมพลเมืองสร้างสรรค์ (Active Citizen)ได้แก่ผลงานตั๋วรถไฟครึ่งราคา(The Honest Ticket) นายพรเทพ เหลืองอ่อน(ติง) อายุ 23 ปีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร รางวัลพิเศษโล่รางวัล Best Visual โดย บริษัท สปุตนิกเทลส์ จำกัด มี 2 รางวัลได้แก่ ผลงาน ARTIFICER นายศิลา สุวรรณสะอาด (พีซ)อายุ 22 ปี นายยศพล จันทร์ศรี (ดุ๊ก)อายุ 22 ปี นายวิรชา นนทการกิจ (วิ) อายุ 23 ปี จากบริษัท Vuja De Animation ผลงานCircle นายธาวิต เวชกิจ (จิ๊บ) อายุ 24 ปี นายจิระกุล ราษฎร์พิทักษ์ (ต่อ) อายุ 22 ปีนายวิริศา สินธุธาน (เจน) อายุ 22 ปี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนายธาวิต เวชกิจ (จิ๊บ) อายุ 24 ปี ตัวแทนจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เจ้าของผลงาน Circle ได้รับทั้ง 2 รางวัล ทั้งรางวัล 10 สุดยอดผลงาน "Social Animation" และรางวัลพิเศษโล่รางวัล Best Visual กล่าวว่า แนวคิดหลักของ Circle คือ ในยุคที่มีการแข่งขันสูงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการงานการเรียน หรือในอาชีพ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้มนุษย์เร่งรีบในการใช้ชีวิตจนมองข้ามสิ่งสำคัญบางอย่างในชีวิตไป ซึ่งหลังจากที่ทำหนังความคิดในการใชชีวิตของพวกเราเปลี่ยนไป และรู้สึกดีใจที่ได้รับรางวัล มากนายพรเทพ เหลืองอ่อน (ติง) อายุ 23 ปี จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร เจ้าของผลงานตั๋วรถไฟครึ่งราคา(The Honest Ticket) ได้รับรางวัลพิเศษโล่รางวัล Active Citizen กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนางานให้ดีๆ ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกนางสาวเจนเนตรพรหมสุทธ (เจน) อายุ 24 ปีจากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล เจ้าของผลงานFragile ได้รับรางวัลพิเศษโล่รางวัลสยามกัมมาจล (Best Social Content) กล่าวว่า รู้สึกดีใจกับรางวัลนี้ เพราะตั้งใจที่อยากสื่อสารให้สังคมเข้าใจ เรื่องความเข้าใจกันของครอบครัว การให้โอกาสเด็กได้เรียนรู้และเลือกทางเดินเอง ซึ่งการทำแอนิเมชั่นชุดนี้ส่วนหนึ่งได้แรงบันดาลใจจากพ่อแม่ของตัวเองที่ไม่เคยบังคับหรือเคี่ยวเข็ญในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกทำ แต่จะคอยบอกหรือสอนในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้ชีวิต ทางออกสำหรับเรื่องนี้เหมือนกับในแอนนิเมชั่นนั่นคือ เด็กและผู้ปกครองหรือพ่อแม่ต้องหันหน้าเข้าหากัน ปรับความเข้าใจพูดคุยกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นทางออกที่ดีแก่ทั้งสองฝ่าย #

===============================================

รายชื่10 รางวัลสุดยอดในปี 2557 ได้แก่

1.เรื่องจุดหมาย(congratulations) เจ้าของผลงานนายปฐมพงษ์ ฐิติธัญ อายุ 23 ปี จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร

2.SAVE Me (เซฟหมี) เจ้าของผลงานนายณัฐวัชร์ ปกสุข (เปรี้ยว) อายุ 24 ปี จากคณะดิจิมีเดีย ม.ศรีปทุม

3.Lamp เจ้าของรางวัล นส.นฤภร วินิยกูล (กิ๊บ) อายุ 22 ปี จากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล

4.The Twisted เจ้าของผลงานนส.ชนานันท์ พิกุลนาควงศ์ (โน๊ะ) อายุ 22 ปี จากบริษัทTrue Click Life

5.Prince Johnny เจ้าของผลงานนายภัทรดล กิจเจริญ (โดโด้) อายุ 22 ปี จากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล

6.Circle เจ้าของผลงานนายธาวิต เวชกิจ (จิ๊บ) อายุ 24 ปี นายจิระกุล ราษฎร์พิทักษ์ (ต่อ) อายุ 22 ปี นายวิริศา สินธุธาน (เจน) อายุ 22 ปี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

7.สาธุ-โกรธา เจ้าของรางวัลนายอัฐวุฒิ วิถีธรรม (C-Boy) อายุ 24 ปี จากคณะนิเทศศาสตร์ ม.อัสสัมชัญ

8. To the moon เจ้าของรางวัลนางสาวชญานิศวร์หาญสวัสดิ์ (กุ๊กไก่) อายุ 24 ปี จากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล

9. Fragile เจ้าของรางวัลนางสาวเจนเนตรพรหมสุทธ(เจน)จากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล

10.Spirit of ship เจ้าของรางวัล นายธนสรณ์ บุญลือ (ต๊อบ) อายุ 23 ปี นส.ดวงหทัย โสตภิเสาวภาคย์ (เฟอร์รารี่ อายุ 23 ปี นส.ธัญญา เถียรธันวรา (น้ำเย็น) อายุ 23 ปี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

========================================

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลพิเศษได้แก่

1.รางวัลพิเศษโล่รางวัล Best Visual โดย บริษัท สปุตนิกเทลส์ จำกัด ผลงาน ARTIFICER เจ้าของผลงานนายศิลา สุวรรณสะอาด (พีซ)อายุ 22 ปี นายยศพล จันทร์ศรี (ดุ๊ก)อายุ 22 ปี นายวิรชา นนทการกิจ (วิ) อายุ 23 ปี จากบริษัท Vuja De Animation

2.รางวัลพิเศษโล่รางวัล Best Visual โดย บริษัท สปุตนิกเทลส์ จำกัด ผลงานCircle เจ้าของผลงานนายธาวิต เวชกิจ (จิ๊บ) อายุ 24 ปี นายจิระกุล ราษฎร์พิทักษ์ (ต่อ) อายุ 22 ปีนายวิริศา สินธุธาน (เจน) อายุ 22 ปี จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.รางวัลพิเศษโล่รางวัล Active Citizen โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลงานตั๋วรถไฟครึ่งราคา(The Honest Ticket) เจ้าของผลงานนายพรเทพ เหลืองอ่อน(ติง) อายุ 23 ปีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.ศิลปากร

4.รางวัลพิเศษโล่รางวัลสยามกัมมาจล (Best Social Content) ผลงานFragile เจ้าของผลงาน นางสาวเจนเนตรพรหมสุทธ (เจน) อายุ 24 ปีจากคณะศิลปศาสตร์ นานาชาติ ม.มหิดล


>>> ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scbfoundation.com/index.php?project_id=437

หมายเลขบันทึก: 580761เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2014 15:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2014 16:07 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับน้องๆและสื่อผลงานดีๆเหล่านี้ค่ะ..พี่ใหญ่เขียนเล่าไว้ที่บันทึกนี้เช่นกัน โปรดคลิ๊ก :

เทศกาลประกวดผลงานเยาวชนเพื่อสังคม Thailand Animator Festival #3..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/574774

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี