บันทึกอนุทินครั้งที่ 3 เรื่อง การเขียน After Action Review

บันทึกอนุทิน

ครั้งที่ 3 เรื่อง AAR (After Action Review : Reflection)

ชื่อ นางสาวโชติรส เจษฎาสิริ รหัสนักศึกษา 57D0103105

สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วัน/เวลา วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 8.40 น. – 11.00 น.

รายวิชา การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (102611)

*การเตรียมตัวล่วงหน้าในการเรียนแต่ละครั้ง

วันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมนวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่อง Flipped Classroom ซึ่งมีหัวข้อหนึ่งในการอบรมได้กล่าวถึงการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (The 21st Century Classroom) ว่าการเรียนการสอนควรจะจัดในรูปแบบของการบูรณาการเนื้อหาแต่ละวิชารวมกัน เน้นการพัฒนาทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมากว่าการสอนเนื้อหาวิชา ครูจะปรับเปลี่ยนจากผู้สอนมาเป็นผู้ฝึก (Coach) ครูต้องพัฒนาตนเองต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในครูผู้สอน สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จากประเด็นตรงนี้จึงเกิดข้อสงสัยว่า แล้วครูควรจะดำเนินการอย่างไร ควรมีการจัดการกับแนวความคิดของตนอย่างไร เพื่อที่จะได้ก้าวร่วมและก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้ ครูต้องจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้พัฒนาในด้านต่างๆ แต่ตัวครูนั้นยังคงติดอยู่ภาพประสบการณ์ในการเรียนการสอนแบบเดิมอยู่กว่าครึ่งชีวิต ดังนั้นจึงคาดหวังที่จะได้เรียนรู้และได้พัฒนาตนเองจากรายวิชานี้ เพื่อที่จะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

*ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

จากการเรียนในหัวข้อเรื่อง AAR (After Action Review : Reflection) พบว่า AAR คือ เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถทบทวนสิ่งต่างๆ ช่วยสะท้อนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่เราพบเจอสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นจุดที่ควรพัฒนา รวมไปถึงสะท้อนสิ่งที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ ซึ่งใช้การเขียนบรรยายมาช่วยในการสรุปแนวความคิดต่างๆ ทำให้เราสามารถจัดการกับองค์ความรู้เบื้องต้นของตนเองได้ ตามความเข้าใจแล้วคิดว่าการเขียน AAR ที่ดีที่สุด คือ หลังจากที่เราได้เรียนรู้หรือได้ทำกิจกรรมในทันที เพราะสิ่งที่เราจะนำมาเขียนนั้นเป็นสิ่งที่เราเพิ่งจะรับรู้และรู้สึกได้ การเรียน AAR ควรระบุวันเวลาที่บันทึก โดยหัวข้อที่เรานำมาเขียน AAR ประกอบด้วย

1.สิ่งที่ได้เรียนรู้

2.ความคิดเห็นต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้

3.การนำความรู้ที่ได้ไปประยุกค์ใช้

ตามความเข้าใจแล้วข้าพเจ้าคิดว่าหากเรามีประเด็นอื่นที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการนำเรื่องที่บันทึกไปต่อยอดความคิดและนำไปใช้ในด้านของการพัฒนา เราก็สามารถเพิ่มเติมหัวข้อในการเขียน AAR ได้ตามความเหมาะสม เช่น ความคาดหวัง/ความมุ่งหมายในการเรียนรู้ เป็นต้น

*ความคิดเห็นต่อประเด็นที่เรียน

ข้าพเจ้ามีความคิดเห็นต่อการเขียน AAR ในแง่มุมที่ว่า การที่เราจะสามารถเขียน AAR ได้ดีที่สุดก็คือช่วงเวลาหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องราวเหล่านั้นในทันที เพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่เราจดจำแนวความคิดที่เกิดขึ้นในห้วงความคิดของเรา จดจำความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นได้ชัดเจนที่สุด แต่การที่เราบันทึก AAR ในทันทีนั้น ข้าพเจ้าคิดว่ามีข้อจำกัดบางประการ นั่นคือ ข้อความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเราได้มาจากการสังเคราะห์สิ่งที่เราได้เห็น ได้ยิน ได้ฟังมาเท่านั้น แต่บางสิ่งเรายังไม่ได้ตรวจสอบความรู้ที่เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเรารู้ เราเข้าใจ เป็นความรู้ที่ถูกต้องแล้วหรือยัง ดังนั้นการเขียน AAR ในส่วนของข้อความรู้ที่ได้รับนั้นจึงควรที่จะมีการตรวจสอบก่อน

*การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน

การเขียน AAR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเขียนบันทึกงานต่างๆได้ เนื่องจากเป็นการ

เขียนสะท้อนจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้เราฝึกการคิดอย่างเป็นระบบในการทำงาน

*บรรยากาศการเรียน

เราเริ่มต้นการเรียนการสอนด้วยการทำความรู้จักกันใหม่ เนื่องจากอาจารย์สิริรัตน์ยังไม่เคยเข้าสอนในชั้นนี้มาก่อน บรรยากาศของการเรียนการสอนก็เป็นกันเอง มีการหยิบยกประเด็นที่ได้จากการอบรมนวัตกรรมการเรียนการสอนเรื่องห้องเรียนกลับด้านมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองซึ่งกันและกัน เป็นการช่วยเติมเต็มความรู้อีกอย่างหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอนุทิน/After Action review/Story Telling ของนางสาวโชติรส เจษฎาสิริ 57D0103105 หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 13ความเห็น (0)